BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2016-05-31 10:02:53

                                                                                                       Gdańsk, dnia 30 maja 2016 r.

 

 

Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

ogłasza nabór na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Administracji

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe inżynierskie,

 • co najmniej 10-letni staż pracy lub co najmniej 10-letni okres prowadzenia działalności gospodarczej       o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku,

 • co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

   

  znajomość przepisów prawnych:

 • prawo budowlane, prowadzenie inwestycji,

 • ustawa o finansach publicznych,

 • prawo zamówień publicznych,

 • przepisy dotyczące prac konserwatorskich i renowacyjnych,

 • biegła obsługa komputera,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieposzlakowana opinia.

   

  Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność myślenia strategicznego, formułowania zadań i problemów, umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu,

 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, w tym w sytuacjach kryzysowych,

 • umiejętność pracy w zespole oraz kierowania zespołem.

   

  Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 • nadzór nad pracą podległych działów,

 • prowadzenie spraw dotyczących prawidłowego utrzymania stanu technicznego, eksploatacji budynków    i urządzeń,

 • prawidłowe i celowe wykonywanie czynności gospodarczo-administracyjnych oraz nadzór nad umowami opracowywanymi przez podległe działy,

 • przygotowanie i realizacja prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych budynków Muzeum      w oparciu o prawo zamówień publicznych iinne przepisy prawa definiujące gospodarkę finansów publicznych,

 • prowadzenie całokształtu spraw dotyczących funkcji inwestora bezpośredniego oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

 • współpraca z projektantami, inwestorami zastępczymi i wykonawcami prac remontowych,

 • sporządzanie prawidłowej sprawozdawczości dotyczącej inwestycji,

 • prawidłowa, oszczędna i celowa gospodarka środkami rzeczowymi Muzeum,

 • prawidłowa ewidencja majątku Muzeum,

 • nadzór nad archiwum Muzeum,

 • sporządzanie i przygotowywanie sprawozdań okresowych dotyczących zakresu kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Administracji oraz rocznych i perspektywicznych planów modernizacji                i inwestycji dotyczących budynków i wyposażenia technicznego Muzeum,

 • współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Merytorycznych, Głównym Księgowym, Kancelarią Dyrektora oraz Oddziałami i Działami w zakresie realizacji zadań organizacyjnych, obsługi technicznej                              i teleinformatycznej Muzeum,

 • opracowywanie propozycji i wniosków dotyczących preliminarza budżetowego w zakresie administrowania Muzeum oraz planów inwestycyjnych, w tym w ramach dokumentów wieloletnich.

   

  Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

 • Curriculum Vitae (CV),

 • list motywacyjny,

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów,

 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy,

 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni z praw publicznych,

 • oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:

   

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, ul. Długa 46/47 w celu realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015.2135 j.t. ze zm.).

   

  Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć                        w terminie do 10 czerwca 2016 r. w Dziale Kadr  Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, 80-831 Gdańsk, ul. Długa 46/47 lub przesłać pocztą.

  W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia, uważa się datę stempla pocztowego.

   

  Wszelkich informacji o przebiegu konkursu udziela Główny specjalista ds. pracowniczych Stefania Pawłowska,  nr tel. 58-76-79-156 lub 512-418-742.

   

  

MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA GDAŃSKA

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW W ODDZIAŁACH NASZEGO MUZEUM

W CHARAKTERZE POMOCY MUZEALNYCH

 

WYMAGANIA:

 

 • wykształcenie średnie lub osoby studiujące,

 • dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, kultura osobista,

 • kreatywność, odpowiedzialność, sumienność.

   

  Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy-zlecenia w terminie:

  od 15 czerwca 2016 r. do 15 września 2016 r.

   

  CV oraz podanie o zatrudnienie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@mhmg.pl            w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 2016 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  58-76-79-156 lub 512-418-742.