BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2016-05-31 10:39:17

UCHWAŁA NR XXI/583/16

RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Historyczne Miasta

Gdańska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9) litera h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515; zm. Dz. U. z 2015, poz. 1045, poz. 1890), art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z

dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z

2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r., poz. 337, poz. 1505) oraz art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada

1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 987; zm. Dz. U. z 2011 r. nr 207, poz. 1230, Dz. U. z 2015 r. poz.

1505),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Miejskiej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Historyczne Miasta Gdańska nadaje się Statut

stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXII/668/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie

nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w czternaście dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Gdańska

Bogdan Oleszek

DZIENNIK URZEDOWY

WOJEW.DZTWA POMORSKIEGO

Gdansk, dnia 27 kwietnia 2016 r.

Poz. 1631

Załącznik do uchwały Nr XXI/583/16

Rady Miasta Gdańska

z dnia 31 marca 2016 r.

STATUT

MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA GDAŃSKA

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, zwane dalej „MHMG”, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z

2012 r., poz. 406 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”;

2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 987 z późn. zm.), zwanej dalej

,,Ustawą o muzeach”,

3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446

z późn. zm.),

4) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Siedzibą MHMG jest Miasto Gdańsk.

2. Terenem działania MHMG jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

3. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska może używać nazwy skróconej „MHMG”.

§ 3. Organizatorem MHMG jest Gmina Miasta Gdańska

§ 4. Ogólny nadzór nad MHMG sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego, a bezpośredni, związany z pełnieniem funkcji Organizatora, Prezydent Miasta Gdańska.

§ 5. 1. MHMG jest samorządową instytucją kultury, dla której prowadzenie działalności kulturalnej jest

podstawowym celem statutowym.

2. MHMG zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod

numerem 3/92 i posiada osobowość prawną, działa we własnym imieniu i na własny rachunek, jako jednostka

samodzielnie funkcjonująca pod względem prawnym, organizacyjnym i finansowym.

3. MHMG zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod nr 122.

Rozdział 2.

ZAKRES DZIAŁANIA MUZEUM

§ 6. Do zakresu działania MHMG należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i

upowszechnianie zbiorów związanych z historią i dziedzictwem kulturowym Gdańska od prahistorii do czasów

współczesnych oraz dbanie o zachowanie oryginalnej substancji zabytków będących w posiadaniu MHMG.

§ 7. 1. MHMG realizuje zadania określone w § 6 poprzez:

1) gromadzenie, katalogowanie i opracowywanie zbiorów o wartości historycznej

i artystycznej;

2) udostępnianie zgromadzonych zbiorów i przechowywanie ich w warunkach zapewniających im właściwy

stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie zbiorów w sposób dostępny do celów naukowych;

3) użyczanie i przyjmowanie muzealiów w depozyt, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) działalność wystawienniczą – przygotowywanie i organizowanie wystaw stałych oraz czasowych w kraju i

za granicą;

Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Pomorskiego – 2 – Poz. 1631

5) działalność edukacyjną;

6) badania archeologiczne;

7) wspieranie i współorganizowanie działalności artystycznej, w tym realizacje przedsięwzięć plenerowych,

promujących Miasto Gdańsk, MHMG i jego zbiory;

8) organizację lub współorganizację zjazdów, spotkań i konferencji;

9) działalność wydawniczą w zakresie dziedzin prezentowanych w MHMG, opracowywanie, publikowanie i

upowszechnianie publikacji drukowanych i multimedialnych;

10) opracowywanie kopii, replik i odwzorowań multimedialnych przedmiotów o wartości historycznej i

artystycznej;

11) aktywną politykę gromadzenia zbiorów – pozyskiwanie ich w drodze zakupów, darowizn, zapisów,

przekazów, depozytów oraz badań archeologicznych. Uczestnictwo w aukcjach w Polsce i za granicą;

12) upowszechnianie w kraju i za granicą zabytków i wiedzy na ich temat;

13) aktywną współpracę międzynarodową w zakresie wystawiennictwa, edukacji, badań naukowych i

popularyzacji gdańskiego i polskiego dziedzictwa historycznego;

14) remonty bieżące, konserwacje zabytków i zbiorów należących do MHMG w celu utrzymania ich w

możliwie najlepszym stanie.

15) digitalizację zbiorów;

2. MHMG może realizować swoje cele poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami

kultury, jednostkami edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji państwowej i samorządowej,

organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi

nieposiadającymi osobowości prawnej.

3. MHMG uczestniczy w realizacji zadań wynikających ze strategii i programów rządowych i

samorządowych.

§ 8. MHMG gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

1) archeologiczne: obiekty pochodzące z badań wykopaliskowych;

2) historyczne: dokumenty (druki i rękopisy), zabytki ikonograficzne, fotografie, pocztówki, mapy, plany,

pieczęcie, numizmaty, medale, militaria, sztandary, zbiory filatelistyczne, zabytki techniki, przedmioty

codziennego użytku oraz inne muzealia związane z terenem działania MHMG;

3) artystyczne: dzieła sztuk plastycznych (malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba), rzemiosła artystycznego i

sztuki użytkowej;

4) przyrodnicze: okazy bursztynu, inkluzje, eksponaty dokumentujące historię naturalną bursztynu;

5) etnograficzne: przedmioty użytkowe, obiekty wyposażenia wnętrz, elementy stroju, zabytki dawnej i

współczesnej sztuki ludowej.

Rozdział 3.

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 9. 1. Dyrektor zarządza MHMG i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Dyrektor zarządza MHMG w oparciu o plan merytoryczny i finansowy, z zachowaniem dotacji rocznej

Gminy Miasta Gdańska.

3. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor odpowiada za

prawidłowe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi MHMG.

4. Wysokość rocznej dotacji na działalność MHMG ustala Gmina Miasta Gdańska.

§ 10. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) zarządzanie MHMG – nadzór nad zbiorami, ich ewidencjonowanie oraz nadzór nad majątkiem MHMG;

2) kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej MHMG;

Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Pomorskiego – 3 – Poz. 1631

3) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;

4) wydawanie zarządzeń;

5) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami MHMG oraz podejmowanie decyzji

wynikających ze stosunku pracy;

6) reprezentowanie MHMG na zewnątrz;

7) tworzenie warunków do właściwej realizacji celów i zadań MHMG;

8) dobór i właściwe wykorzystanie kadry oraz zapewnianie warunków do podnoszenia kwalifikacji

zawodowych przez pracowników;

9) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy;

10) właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi;

11) pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych aniżeli Organizator;

12) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Muzeum;

13) przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów i sprawozdań oraz wniosków

finansowych, w tym przedkładanie Radzie Muzeum do zaopiniowania rocznego planu merytorycznego

wraz z planem finansowym oraz sprawozdania rocznego z działalności.

§ 11. 1. Dyrektora MHMG powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdańska w trybie i na zasadach

określonych w Ustawie.

2. Przed powołaniem kandydata na stanowisko Dyrektora, Prezydent Miasta Gdańska zawiera z nim

umowę określającą warunki organizacyjno-finansowe i program działania MHMG. Umowa wchodzi w życie z

dniem powołania Dyrektora.

3. Dyrektor może być odwołany przed upływem okresu, na który został powołany:

1) na własną prośbę;

2) z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;

3) z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem;

4) w przypadku odstąpienia od realizacji umowy, o której mowa w ust. 2;

5) w przypadku przekazania państwowej instytucji kultury w trybie art. 21a ust.2-6.

4. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora powołanego w trybie, o którym mowa w ust.

1, w tym ustalenia warunków płacy oraz warunków podejmowania dodatkowych prac o charakterze twórczym

wykonuje Prezydent Miasta Gdańska.

§ 12. 1. Dyrektor zarządza MHMG przy pomocy dwóch zastępców.

2. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po uzyskaniu opinii Prezydenta Miasta Gdańska.

§ 13. Prezydent Miasta Gdańska może powierzyć zarządzanie MHMG osobie fizycznej lub prawnej w

trybie i na zasadach określonych w Ustawie.

§ 14. 1. Oświadczenia woli w imieniu MHMG, w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych oraz

majątkowych, składa jednoosobowo Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu MHMG,

określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i zakres pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej i podlega ujawnieniu w Rejestrze

Instytucji Kultury, za wyjątkiem pełnomocnictw szczególnych.

§ 15. 1. Organizację wewnętrzną MHMG określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po

zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Gdańska oraz działających w MHMG organizacji związkowych i

stowarzyszeń zawodowych lub twórczych.

2. W skład struktury organizacyjnej MHMG wchodzą następujące oddziały:

Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Pomorskiego – 4 – Poz. 1631

1) Oddział „Ratusz Głównego Miasta”;

2) Oddział „Dwór Artusa”;

3) Oddział „Dom Uphagena” - Muzeum Wnętrz Mieszczańskich;

4) Oddział „Muzeum Bursztynu”;

5) Oddział „Muzeum Nauki Gdańskiej”;

6) Oddział „Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku”;

7) Oddział „Twierdza Wisłoujście”;

8) Oddział „Wartownia Nr 1 na Westerplatte”.

§ 16. 1. Przy MHMG działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Prezydent Miasta

Gdańska.

2. Zasady działania Rady Muzeum określa szczegółowo Regulamin Rady działającej przy MHMG.

3. Tryb powołania członków Rady Muzeum oraz zakres jej działania określa Ustawa o muzeach.

4. Rada Muzeum składa się z 15 osób.

5. Kadencja Rady Muzeum trwa 4 lata.

6. Członkiem Rady nie może być pracownik MHMG.

7. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady Muzeum zapewnia MHMG.

8. Kopie protokołów z posiedzeń Rady Muzeum są przekazywane Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 17. 1. Dyrektor może tworzyć kolegia doradcze o charakterze stałym albo dla realizacji konkretnego

zadania, z jego inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w MHMG muzealników.

2. Powołując kolegium, Dyrektor określa przedmiot działania i liczbę członków kolegium.

3. W skład kolegium wchodzą osoby powołane przez Dyrektora spośród pracowników MHMG lub spoza

ich grona.

4. Dyrektor MHMG wyznacza przewodniczącego kolegium spośród członków kolegium.

5. Kolegium formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.

6. Kolegium wyraża opinie w formie uchwał, które podejmowane są w trybie głosowania jawnego zwykłą

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów

o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego kolegium.

7. Posiedzenia kolegium odbywają się z inicjatywy Dyrektora lub za jego zgodą na wniosek pracowników

MHMG.

8. Z posiedzenia kolegium sporządza się protokół.

9. Podjęte uchwały wraz z protokołami są przekazywane Dyrektorowi.

10. Kopie uchwał wraz z protokółami z posiedzeń kolegium są przekazywane Prezydentowi Miasta

Gdańska.

11. Obsługę kancelaryjno-biurową kolegium zapewnia MHMG.

Rozdział 4.

FINANSE I MAJĄTEK

§ 18. 1. Majątek MHMG stanowią nieruchomości i ruchomości będące jego własnością oraz inne prawa

majątkowe.

2. Majątek i przychody MHMG służą jedynie realizacji jego celów statutowych.

3. MHMG wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do mienia powierzonego mu do zarządzania,

będącego w jego dyspozycji, z wyłączeniem uprawnień wynikających z przepisów szczególnych i praw osób

trzecich.

Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Pomorskiego – 5 – Poz. 1631

4. MHMG samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną

gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystywania.

5. MHMG prowadzi gospodarkę finansową i gospodaruje mieniem na zasadach określonych w Ustawie

oraz w innych przepisach szczególnych.

6. Podstawą gospodarki finansowej MHMG jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem

wysokości dotacji Gminy Miasta Gdańska. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., poz. 1240 z późn. zm.).

7. Dyrektor przedstawia Prezydentowi Miasta Gdańska sprawozdania okresowe i roczne.

8. Corocznie Dyrektor przygotowuje i przedstawia właściwemu merytorycznie Wydziałowi Urzędu

Miejskiego w Gdańsku projekt planu finansowego na rok następny. Uzgodniony roczny plan finansowy oraz

roczny plan merytoryczny zaopiniowany przez Radę Muzeum Dyrektor składa do końca listopada roku

poprzedzającego rok budżetowy. Ocenione przez Radę Muzeum sprawozdanie roczne z działalności MHMG

Dyrektor przedstawia do końca lutego roku następnego.

9. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego

zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do zatwierdzenia Organizatorowi.

§ 19. MHMG pokrywa koszty bieżącej działalności oraz zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 20. 1. Gmina Miasta Gdańska przekazuje MHMG środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym

utrzymanie i remonty obiektów,

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

2. Przychodami MHMG są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym sprzedaży składników majątku ruchomego;

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

3) dotacje z budżetu państwa;

4) dotacje podmiotowe i celowe, o których mowa w ust. 1;

5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;

6) środki otrzymane z innych źródeł.

§ 21. 1. MHMG może prowadzić eksport i import towarów i usług o charakterze kulturalnym.

2. MHMG może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą o charakterze usługowym,

handlowym i wytwórczym w zakresie:

1) produkcji i sprzedaży publikacji, pamiątek, replik, materiałów promocyjnych,

2) organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, artystycznych oraz innych spotkań

okolicznościowych,

3) najmu, dzierżawy i udostępniania składników majątkowych MHMG,

4) usług gastronomicznych

5) usług konserwatorskich, reprodukcyjnych i badawczych.

6) publikacji i rozpowszechnia wydawnictw z zakresu swojej działalności oraz innej działalności w tym

zakresie, o ile służyć będzie wsparciu realizacji zadań statutowych Muzeum.

3. Działalność, o której mowa w ust. 1 powinna być prowadzona z uwzględnieniem zasad określonych w

odnośnych przepisach prawa i nie może prowadzić do ograniczania działalności statutowej MHMG.

4. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania

działalności statutowej MHMG.

Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Pomorskiego – 6 – Poz. 1631

§ 22. 1. MHMG może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio

przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

2. MHMG może dokonywać zamiany, sprzedaży lub darowizny muzealiów na zasadach określonych w

Ustawie o muzeach.

Rozdział 5.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 23. Połączenia, podziału lub likwidacji MHMG dokonuje Rada Miasta Gdańska w trybie określonym w

ustawie o muzeach i w Ustawie.

§ 24. 1. Statut MHMG nadaje Rada Miasta Gdańska w trybie określonym w Ustawie o muzeach.

2. Zmian postanowień Statutu dokonuje Rada Miasta Gdańska na wniosek Dyrektora lub z własnej

inicjatywy, w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§ 25. Niniejszy Statut wchodzi w życie w czternaście dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Pomorskiego – 7 – Poz. 1631