BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2016-06-28 10:04:59

Kolegium Kustoszy jest organem o charakterze doradczym i opiniotwórczym, które zostało powołane Zarządzeniem Nr 26z dnia 23 czerwca 2016 roku Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska z dniem 29 czerwca 2016 roku powołuje Kolegium Kustoszy MHMG jako ciało doradcze  o charakterze stałym przy  dyrektorze MHMG, które działało będzie zgodnie z poniższymi postanowieniami.

Do zakresu działania Kolegium należy w szczególności:

 1. Opiniowanie założeń programowych i planów pracy rocznych i wieloletnich
 2. Inicjowanie i opiniowanie zamierzeń merytorycznych Muzeum w dziedzinie zakupów i konserwacji muzealiów, wydawnictw, wystaw itd.
 3. Opiniowanie aktów prawnych dotyczących spraw merytorycznych
 4. Inicjowanie i opiniowanie planów współpracy z innymi placówkami kultury, nauki i edukacji w kraju i za granicą
 5. Inicjowanie prac naukowych i dokumentacyjnych stanowiących przedmiot zainteresowania Muzeum
 6. Współpraca przy opracowywaniu projektu budżetu Muzeum, szczególnie w zakresie działań merytorycznych
 7. Omawianie planów zatrudnienia w Muzeum, reorganizacji pracy i przeszeregowania pracowników merytorycznych
 8. Omawianie zagadnień związanych z remontami budynków przynależnych do Muzeum, ochroną ekspozycji i eksponatów, oraz przechowywaniem muzealiów i ich wypożyczaniem.

 

W skład Kolegium wchodzą wszyscy kustosze MHMG. Dnia 16 września są to następujące osoby:

 1. Adamowicz Renata                                    Kustosz
 2. dr Bojaruniec-Król Ewa                               Kustosz
 3. dr Darecka Katarzyna                                 Kustosz dyplomowany
 4. dr Dargacz Janusz                                      Kustosz
 5. Grążawska Joanna                                     Kustosz
 6. Jastrzembska-Olkowska Izabela                Kustosz
 7. Kryger Monika                                             Kustoszy
 8. Skulbaszewska Ludmiła                              Kustosz
 9. Sztykiel Ewa                                                Kustosz
 10. dr inż. Szychliński Grzegorz                        Kustosz dyplomowany
 11. dr Szymańska Ewa                                      Kustosz dyplomowany
 12. Szymański Wojciech                                    Kustosz
 13. dr Trupinda Janusz                                      Kustosz dyplomowany

Posiedzenia Kolegium zwołuje w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć  miesiący, przewodniczący Kolegium, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, zawiadamiając członków co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.

Stosownie do §17 pkt. 4 Statutu Muzeum Historycznego Miasta Gdańska jako przewodniczącego Kolegium Kustoszy Dyrektor wyznacza pana kustosza dr Janusza Dargacza.

Z posiedzenia Kolegium spisuje się protokół, który podpisuje przewodniczący lub jego zastępca i protokolant.

Członków Kolegium obowiązuje tryb postępowania według § 17 Statutu MHMG.

Obsługe biurowa Kolegium zapewnia Muzeum.