BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2016-07-05 15:21:21

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA GDAŃSKA

Rozdział I

Podstawy prawne

§ 1

1. Podstawy prawne Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Historycznego Miasta Gdańska zwanego dalej Muzeum, stanowią:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 późn. zm.);

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.     z 2001 r., Nr 13, poz. 123 późn. zm.);

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 późn. zm.);

- Statut  Muzeum Historycznego Miasta Gdańska  (Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXI/583/16 z dnia 31 marca 2016 r.;

- Regulamin organizacyjny uwzględnia również zasady ujęte w „Kodeksie etyki ICOM dla muzeów”, wyd. ICOM 2006.

2. Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym jest mowa o „Muzeum” należy przez to rozumieć Muzeum Historyczne Miasta Gdańska wraz ze wszystkimi jego oddziałami.

Rozdział II

Zarządzanie Muzeum

§ 2

1. Muzeum kieruje Dyrektor sprawujący ogólne kierownictwo nad wszystkimi aspektami działalności Muzeum, odpowiedzialny za działalność Muzeum w zgodzie ze statutem i wszystkimi aktami prawnymi wyższego rzędu regulującymi działalność Muzeum. Dyrektor deleguje swoje uprawienia i odpowiedzialność na poszczególne jednostki organizacyjne Muzeum, osoby w nim zatrudnione, współpracowników Muzeum i inne podmioty w zakresie przewidzianym stosownymi przepisami.

2. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy zastępców oraz bezpośrednio mu podległych kierowników komórek organizacyjnych, a także pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.

§ 3

1. Jednostkami organizacyjnymi Muzeum są: oddziały, działy i samodzielne stanowiska pracy o wydzielonym zakresie zadań.

2. Oddziałem jest jednostka organizacyjna wypełniająca wydzielone zadania statutowe Muzeum w ramach wyodrębnionej nieruchomości zabytkowej znajdującej się pod opieką Muzeum i działająca pod jednolitym kierownictwem.

3. Działem jest jednostka organizacyjna wypełniająca wydzielone zadania statutowe Muzeum i działająca pod jednolitym kierownictwem.

4. Pracownik zajmujący samodzielne stanowisko pracy wykonuje przydzielone mu zadania i podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum lub jednemu z Zastępców Dyrektora.

5. Dyrektor Muzeum może powołać do realizacji zadań Muzeum: kuratorów wystaw, kierowników zespołów zadaniowych oraz pełnomocników.  

6. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Dyrektor.

7. Dyrektor może zgodnie z przepisami prawa powierzyć kierownikowi działu lub oddziału funkcję kierowania inną komórką organizacyjną, bez potrzeby zmiany struktury organizacyjnej.

§ 4

Zespoły zadaniowe

1. Dla sprawnego zarządzania organizacją Dyrektor może tworzyć zespoły zadaniowe do rozwiązywania określonych zagadnień o znacznym stopniu skomplikowania lub uzasadnione z innych względów. Pracownicy wyznaczeni do pracy w zespole zadaniowym mogą pracować na zasadach pełnego lub częściowego oddelegowania.

2. Powołanie zespołu odbywa się w drodze zarządzenia Dyrektora, w którym wyznacza się kierownika i skład zespołu, zakres zadania i termin jego realizacji.

3. Do zespołu może być powołany każdy z pracowników Muzeum.

4. Dla realizacji zadania Dyrektor Muzeum może ustanowić odrębny budżet.

5. Kierownik zadania odpowiada za terminowe wykonanie zadania oraz rozliczenie kosztów jego realizacji.

§ 5

Pełnomocnicy

1. W toku realizacji zadań muzealnych Dyrektor Muzeum może udzielać pełnomocnictw uprawniających pełnomocnika do wykonywania w imieniu i na rzecz Muzeum określonych zadań.

2. Pełnomocnikiem Dyrektora może być pracownik Muzeum lub osoba niebędąca pracownikiem Muzeum.

3. Pełnomocnicy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.

4. Zadania i zakres odpowiedzialności Pełnomocnika określa Dyrektor Muzeum w treści umów zawartych                      z Pełnomocnikiem.

Rozdział III

Struktura Organizacyjna Muzeum

§ 6

1. Na czele Muzeum stoi Dyrektor.

2. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:

a) Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych,

b) Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Administracji,

c) Główny Księgowy;

d) Kierownicy działów:

1) Kancelaria,

2) Dział Kadr,

3) Dział Inwentarzy Muzealiów,

4) Dział Marketingu,

5) Dział Programów Pomocowych,

6) Dział Bezpieczeństwa,

7) Dział Digitalizacji,

oraz

8) Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych.

3. Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych podlegają bezpośrednio kierownicy oddziałów i działów:

a) Oddziału Ratusz Głównego Miasta Gdańska,

b) Oddziału Dwór Artusa,

c) Oddziału Dom Uphagena - Muzeum Wnętrz Mieszczańskich,  

d) Oddziału Muzeum Bursztynu,

e) Oddziału Twierdza Wisłoujście,

f) Oddziału Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku,

g) Oddziału Muzeum Nauki Gdańskiej,

h) Oddziału Wartownia Nr 1 na Westerplatte,

i) Działu Historii,

j) Działu Edukacji,

k) Działu Historii Sportu Gdańskiego,

l) Działu Konserwacji Zabytków,

m) Biblioteki.

4. Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Administracji podlegają bezpośrednio kierownicy działów:

a) Działu Inwestycji,

b) Działu Administracji,

c) Działu Informatycznego,

d) Działu Utrzymania.

5. Głównemu Księgowemu podlega Dział Finansowo – Księgowy.

Rozdział IV

Zadania i zakresy działania kierownictwa i jednostek organizacyjnych Muzeum

§ 7.

1. Dyrektor Muzeum zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności:

a) ogólne kierownictwo w sprawach działalności naukowej, administracyjnej i inwestycyjnej,

b) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,

c) zatwierdzanie planów działalności i sprawozdań finansowych,

d) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych w terminach wskazanych w statucie,

e) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, zarządzeń oraz innych aktów prawa wewnętrznego,

f) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,

g) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji i działań wynikających ze stosunku pracy,

h) zawieranie umów z innymi podmiotami,

i) wyznaczanie kierunków i nadzór nad formami samokształcenia i doskonalenia pracowników,

j) definiowanie strategii i innych kierunków rozwoju Muzeum,

k) zawieranie umów i porozumień o współpracy międzynarodowej,

l) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz.

3. Dyrektora Muzeum w czasie jego nieobecności zastępuje wskazany przez niego zastępca dyrektora na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw.

§ 8.

1. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych należy w szczególności:

a) nadzór nad pracą podległych działów i oddziałów,

b) współpraca z Dyrektorem w opracowywaniu długofalowych programów rozwoju i strategii Muzeum,

c) reprezentowanie Muzeum w zakresie powierzonych zadań,

d) realizacja programu rozwoju Muzeum oraz nadzorowanie terminowego wykonania zadań merytorycznych Muzeum ujętych w planie pracy,

e) inicjowanie oraz nadzór nad przygotowaniem wystaw stałych i czasowych,  

f) inicjowanie oraz nadzór nad realizacją prac badawczych, wystawienniczych, edytorskich przygotowaniem sesji, konferencji i seminariów naukowych,

g) inicjowanie oraz nadzór nad przygotowaniem informatorów, katalogów i innych wydawnictw związanych z działalnością i pracą Muzeum,

h) terminowe opracowywanie rocznych planów pracy Muzeum i zbiorczych sprawozdań z ich wykonania dla podległych działów i oddziałów,

i) nadzorowanie całokształtu spraw konserwatorskich Muzeum,

j) prowadzenie konsultacji na temat prac konserwatorsko-remontowych realizowanych w Muzeum ze stowarzyszeniami naukowymi, w tym Stowarzyszeniem Historyków Sztuki, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków oraz innymi opiniotwórczymi organizacjami oraz instytucjami,

k) prowadzenie kwerend naukowych dotyczących problematyki Muzeum lub zagadnień pokrewnych,

l) prowadzenie korespondencji związanej z działalnością i pracą Muzeum w zakresie powierzonym przez Dyrektora,

m) przedstawianie i opiniowanie Dyrektorowi Muzeum wniosków w zakresie samokształcenia i dokształcania podległych mu pracowników,

n) rozwijanie pod nadzorem Dyrektora Muzeum, współpracy krajowej i międzynarodowej.

§ 9.

1. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Administracji należy w szczególności:

a) nadzór nad pracą podległych działów,

b) sprawy dotyczące prawidłowego utrzymania stanu technicznego, eksploatacji budynków i urządzeń,

c) prawidłowe i celowe wykonywanie czynności gospodarczo-administracyjnych oraz nadzór nad umowami opracowywanymi przez podległe działy,

d) przygotowanie i realizacja prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych budynków Muzeum, w oparciu       o prawo zamówień publicznych i inne przepisy prawa definiujące gospodarkę finansów publicznych,

e) prowadzenie całokształtu spraw dotyczących funkcji inwestora bezpośredniego oraz gromadzenie niezbędnej dokumentacji,

f) współpraca z projektantami, inwestorami zastępczymi i wykonawcami prac remontowych.

g) prawidłowa sprawozdawczość dotycząca inwestycji,

h) prawidłowa, oszczędna i celowa gospodarka środkami rzeczowymi Muzeum,

i) prawidłowa ewidencja majątku Muzeum,

j) nadzór nad archiwum Muzeum,

k) sporządzanie i przygotowywanie sprawozdań okresowych dotyczących zakresu kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Administracji oraz rocznych i perspektywicznych planów modernizacji i inwestycji dotyczących budynków     i wyposażenia technicznego Muzeum,

l) współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Merytorycznych, Głównym Księgowym, Kancelarią Dyrektora oraz oddziałami   i działami w zakresie realizacji zadań organizacyjnych, obsługi technicznej i teleinformatycznej Muzeum,

m) opracowywanie propozycji i wniosków dotyczących preliminarza budżetowego w zakresie administrowania Muzeum oraz planów inwestycyjnych, w tym w ramach dokumentów wieloletnich,

n) przedstawianie i opiniowanie Dyrektorowi Muzeum wniosków w zakresie samokształcenia i dokształcania podległych pracowników.

§ 10.

1. Do zakresu działania Głównego Księgowego Muzeum należy w szczególności:

a) prowadzenie ksiąg i rachunkowości Muzeum,

b) wykonywanie dyspozycji Dyrektora dotyczących środków pieniężnych Muzeum,

c) odpowiedzialność za kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Muzeum,

d) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji oraz kształtowanie polityki cenowej Muzeum, zasad odpłatności za usługi i produkty oferowane przez Muzeum,

e) sporządzanie preliminarzy, planów i sprawozdań budżetowych Muzeum,

f) kontrasygnowanie dokumentów finansowych i umów,

g) współpraca z Działem Programów Pomocowych w zakresie opracowywania części finansowej wniosków i wystąpień Muzeum o środki pozabudżetowe,

h) opracowywanie analiz efektywności ekonomicznej Muzeum i praktyk podażowych Muzeum,

i) merytoryczny nadzór nad informatycznymi systemami obsługi finansowej Muzeum,

j) inicjowanie samokształcenia i dokształcania zawodowego podległych mu pracowników.

Rozdział V

Zakres działań poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 11.

Dział Finansowo - Księgowy

1. Działem Finansowo - Księgowym kieruje Główny Księgowy.

2. Do zadań i obowiązków Działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności:

a) prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) prowadzenie rachunkowości Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) opracowywanie projektów rocznych budżetu Muzeum,

d) sporządzanie analiz wykorzystania środków będących w dyspozycji Muzeum,

e) sporządzanie sprawozdań księgowo-finansowych wynikających z obowiązujących przepisów,

f) ustalanie i terminowa realizacja wypłat, wynagrodzeń, honorariów i innych świadczeń pracowniczych oraz prowadzenie ewidencji tych wypłat,

g) prowadzenie spraw wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych             i zdrowotnych,

h) prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń z bankami,

i) sprawdzanie pod wzglądem formalno-rachunkowym wszystkich dokumentów finansowych Muzeum, tj. faktur, rachunków, not księgowych itp.,

j) sprawowanie nadzoru i rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

k) kompletowanie i właściwe zabezpieczanie dokumentów księgowych i finansowych, kartotek płacowych                       i sprawozdań,

l) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Muzeum, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

m) podejmowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników działu i ich dokształcanie.

§ 12.

Kancelaria

1. Pracą Kancelarii kieruje Kierownik Kancelarii.

2. Do zadań i obowiązków Kancelarii należy w szczególności:

a) obsługa sekretariatu Muzeum,

b) kierowanie ruchem interesantów Muzeum,

c) sprawdzanie, rejestrowanie, przekazywanie do wiadomości pracowników Muzeum oraz przechowywanie wewnętrznych aktów normatywnych,

d) prowadzenie terminarza i obsługa spotkań, wyjazdów i delegacji Dyrektora Muzeum i Zastępców Dyrektora,

e) koordynowanie współpracy zagranicznej Muzeum,

f) przygotowywanie korespondencji Dyrektora Muzeum i Zastępców Dyrektora,

g) nadzór nad właściwym przepływem informacji, współudział w organizowaniu kolegiów, spotkań i obsługa zespołów zadaniowych powoływanych przez Dyrektora Muzeum,

h) prowadzenie rejestru umów,

i) zapewnienie obsługi Rady Muzeum przez organizację, protokołowanie spotkań oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentów związanych z działalnością Rady.

3. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa instrukcja kancelaryjna.

§ 13.

Dział Kadr

1. Działem Kadr kieruje Kierownik Działu Kadr.

2. Do zadań Działu Kadr należy w szczególności:

a) prowadzenie spraw pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami (ewidencja i dokumentacja m.in. czasu pracy, opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków i inne),

b) przygotowywanie dokumentów emerytalno-rentowych i zgłoszeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

c) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Państwową Inspekcją Pracy, a także innymi instytucjami w sprawach dotyczących pracowników Muzeum,

d) prowadzenie spraw dotyczących samokształcenia i dokształcania pracowników Muzeum, w tym opracowywanie planów Muzeum w tym zakresie i wnioskowanie w zakresie kierunków samokształcenia i dokształcania,

e) współpraca z Dyrektorem Muzeum w zakresie polityki kadrowej oraz przy opracowywaniu aktów prawa wewnętrznego w zakresie prawa pracy i przepisów pochodnych,

f) inicjowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników i ich dokształcanie,

g) koordynowanie na poziomie Muzeum rekrutacji, przygotowania i przebiegu staży i praktyk oraz wolontariatu.

§ 14.

Dział Inwentarzy Muzealiów

1. Działem Inwentarzy Muzealiów kieruje Główny Inwentaryzator Zbiorów.

2. Do zadań i obowiązków Działu Inwentarzy Muzealiów należy w szczególności:

a) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym ewidencjonowaniem i ruchem muzealiów,

b) przygotowanie i obsługa Komisji ds. Pozyskiwania Muzealiów,

c) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej:

 użyczenia depozytów,

 akcesji obiektów,

 pozyskiwania obiektów (protokoł Komisji ds. Pozyskiwania Muzealiów, darów i depozytów, umowy dotyczące zakupów, darów i depozytów),

 pozyskiwania praw do obiektów,

d) wspieranie wdrażnia technologii digitalizacji zbiorów i elektronicznego inwentarza zbiorów,

e) realizowanie działń na rzecz odzyskiwania zbiorów stanowiących dawne wyposażnie Oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska,

f) przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji zbiorów w poszczególnych działach i oddziałach zgodnie                       z obowiązującymi przepisami,

g) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej rozliczenia braków wykazanych w trakcie inwentaryzacji kontrolnych lub w przypadku zaginięia obiektów,

h) opracowywanie projektów przepisów wewnęrznych wydawanych przez Dyrektora Muzeum, dotyczących ewidencjonowania i ruchu muzealiów,

i) podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dokształcania zgodnie z planami szkoleniowymi w Muzeum,

j) archiwizacja dokumentacji dotyczącej pozyskiwania i ruchu obiektów,

k) opieka merytoryczna nad studentami odbywająymi praktyki muzealne, stażystami oraz wolontariuszami.

§ 15.

Dział Marketingu

1. Działem Marketingu zarządza Kierownik Działu Marketingu.

2. Kierownik Działu Marketingu ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z realizacją działań marketingowych i promocyjnych Muzeum.

3. Do zakresu zadań Działu Marketingu należy w szczególności:

a) tworzenie, wdrażnie i realizacja strategii marketingowej i promocyjnej Muzeum,

b) koordynacja tworzenia i wdrażnia oferty Muzeum,

c) tworzenie, wdrażnie i realizacja planów marketingowych, realizacja planowanego poziomu sprzedaż produktów komplementarnych i usług Muzeum (wystawy czasowe, stałe, wydawnictwa, pamiątki, pokoje gościnne, carillon mobilny i inne),

d) wdrażnie działań marketingowych i promocyjnych związanych z kalendarzem imprez,

e) prowadzenie badań rynku, analizy potrzeb klienta, w tym: poziomu cen biletów, usług oraz godzin otwarcia Muzeum,

f) organizacja i nadzór nad sprzedażą bezpośednią Muzeum,

g) prowadzenie i zaopatrzenie sklepów muzealnych (pamiąki muzealne),

h) nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi działalność wydawniczą o podobnej tematyce, w zakresie umów handlowych na zasadach sprzedaży komisowej,

i) organizacja wprowadzania do sprzedaży przez sklepy muzealne wydawnictw zewnętrznych,

j) współpraca przy organizacji i planowaniu wydarzeń muzealnych odbywająych się w Muzeum w porozumieniu            z innymi oddziałami i działami,

k) koordynacja i zarządzanie sklepem internetowym, w tym platformą sprzedażową online i obsługą klientów,

l) nawiązywanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zakresie organizowania wspólnych przedsięwzięć

m) obsługa partnerów, sponsorów w zakresie realizacji wzajemnych zobowiązań wynikających z zawartych umów         i porozumień

n) sporządzanie analiz i sprawozdań na potrzeby własne oraz Organizatora,

o) prowadzenie analizy ryzyk wynikających z obowiązku realizacji procesu kontroli zarządczej,

p) koordynowanie polityki informacyjnej Muzeum, w tym komunikacji wewnęrznej i zewnęrznej,

q) organizowanie konferencji prasowych, briefingów, spotkań z przedstawicielami mediów,

r) organizowanie obsługi mediów realizujących swoje programy, audycje, artykuły i inne przedsięwzięia w oparciu        o zbiory Muzeum,

s) opracowywanie informacji prasowych na podstawie materiałów merytorycznych przekazywanych przez działy Muzeum,

t) pozyskiwanie patronów medialnych do kluczowych wydarzeń organizowanych przez Muzeum,

u) dbanie o spójność komunikacji wizualnej, w tym nadzorowanie wykorzystywania identyfikacji wizualnej Muzeum,

v) przygotowywanie projektów graficznych biletów, zaproszeń i ulotek, kampanii promocyjnych i reklamowych oraz wydawnictw promocyjnych poświęconych konkretnym przedsięwzięciom.

§ 16.

Dział Programów Pomocowych

1. Działem Programów Pomocowych kieruje Kierownik Działu Programów Pomocowych.

2. Do zadań i obowiązków Działu Programów Pomocowych należy w szczególności:  

a) prowadzenie monitoringu programów finansująych realizację zadań publicznych,

b) analizę danych dotyczących dostęnych funduszy i programów Unii Europejskiej oraz innych funduszy zagranicznych,

c) inicjowanie i koordynowanie prac w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, w szczególności dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych funduszy krajowych,

d) pozyskiwanie partnerów do działalności statutowej Muzeum,

e) kompletowanie informacji o obowiąujących procedurach i warunkach ubiegania się o środki finansowe,

f) informowanie komórek organizacyjnych Muzeum o możliwościach pozyskania środków pozabudżetowych na realizację zadań muzealnych,

g) koordynacja i udział w opracowaniu wniosków i aplikacji dla projektów przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych,

h) współpraca z komórkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych,

i) opracowanie zasad weryfikacji (partnerów) sponsorów uwzglęniająych przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu dochodów ze źódełnieujawnionych,

j) opracowanie sprawozdańz zakresu działlnośi komórki organizacyjnej na potrzeby Organizatora i słż kontrolnych,

k) przygotowywanie koniecznej dokumentacji i wniosków aplikacyjnych celem pozyskiwania zewnęrznych funduszy inwestycyjnych,

l) prowadzenie sprawozdawczośi z przebiegu prac oraz udziałw rozliczaniu prac inwestycyjnych finansowanych ze śodków zewnęrznych,

m) prowadzenie sprawozdawczośi zwiąanej z utrzymaniem ciąłśi projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy zewnęrznych,

n) prowadzenie analizy ryzyk wynikająych z obowiąku realizacji procesu kontroli zarzączej.

§ 17.

DziałBezpieczeńtwa

1. Działm Bezpieczeńtwa kieruje Kierownik Dział Bezpieczeńtwa.

2. Do zadańDział Bezpieczeńtwa należ w szczególnośi:

a) realizacja zadańw obszarze zabezpieczania zbiorów Muzeum przed pożrem, kradzieżąi innym niebezpieczeńtwem grożąym zniszczeniem lub utratązbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożnia,

b) stał nadzór nad przestrzeganiem i aktualizacjąprzepisów ochrony przeciwpożrowej i obowiąująych wytycznych jednostek nadrzęnych,

c) śisł współraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie realizacji zadańzwiąanych z wdrażniem i egzekucjąprzepisów przeciwpożrowych i zaleceniami organów kontrolnych oraz wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeńtwa przeciwpożrowego,

d) stał nadzór nad poprawnośiądziałnia technicznych systemów zabezpieczeńMuzeum,

e) prowadzenie nadzoru nad wyposażniem budynków, obiektów budowlanych i terenów Muzeum w wymagane urzązenia przeciwpożrowe i gaśice,

f) prowadzenie nadzoru nad konserwacjąoraz naprawami urzązeńprzeciwpożrowych i gaśic w sposób gwarantująy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

g) organizacja szkoleńpracowników Muzeum z zakresu ochrony przeciwpożrowej oraz zapoznawanie ich z przepisami przeciwpożrowymi w tym, z instrukcjąbezpieczeńtwa pożrowego,

h) realizacja zadańdotycząych ochrony informacji niejawnych wynikająych z zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,

i) realizacja zadańw obszarze zarzązania kryzysowego oraz spraw obronnych i bezpieczeńtwa osób i mienia,

9

 

j) opracowanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, oraz jego aktualizacja,

k) udziałw prowadzonych kontrolach i doskonaleniu stanu technicznego zabytków,

l) zorganizowanie i nadzorowanie systemu monitorowania zagrożń alarmowania i powiadamiania pracowników Muzeum o zagrożniach,

m) stał aktualizowanie, modyfikowanie i nadzór nad uzgadnianiem planów ochrony obiektów Muzeum, stał współraca z kierownikami oddziałw w tym zakresie oraz organizowanie szkoleńw zakresie bezpieczeńtwa i ochrony dla pracowników Muzeum,

n) opracowywanie regulaminów i instrukcji okreśająych zasady funkcjonowania systemu bezpieczeńtwa Muzeum,

o) monitorowanie stanu ochrony Muzeum, przeprowadzanie kontroli w tym zakresie, formułwania rekomendacji oraz prowadzenie nadzoru nad ich realizacją

p) udziałw opracowaniu procedur dotycząych bezpieczeńtwa ludzi i mienia,

q) informowanie Dyrektora Muzeum o wszelkich zagrożniach zwiąanych z bezpieczeńtwem Muzeum w szczególnośi jego zbiorów,

r) planowanie i koordynacja zadańMuzeum w sytuacjach nadzwyczajnych,

s) współraca z podmiotami zewnęrznymi odpowiedzialnymi za śiadczenie usłg ochrony na rzecz Muzeum,

t) współraca z włśiwymi jednostkami Urzęu Miasta Gdańka, Policji, ABW, BOR, Straż Pożrnej, Straż Miejskiej, w zakresie bezpieczeńtwa osób i mienia,

u) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeńtwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzglęnieniem stanowisk pracy, na których sązatrudnione kobiety w ciąż lub karmiąe dziecko piersią młdociani, niepełosprawni, pracownicy wykonująy pracęzmianową w tym pracująy w nocy, oraz osoby fizyczne wykonująe pracęna innej podstawie niżstosunek pracy w Muzeum lub w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum,

v) bieżąe informowanie Dyrektora Muzeum o stwierdzonych zagrożniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzająymi do usuwania tych zagrożń

w) sporzązanie i przedstawianie Dyrektorowi Muzeum, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeńtwa i higieny pracy zawierająych propozycje przedsięzięćtechnicznych i organizacyjnych mająych na celu zapobieganie zagrożniom żcia i zdrowia pracowników oraz poprawęwarunków pracy,

x) udziałw opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Muzeum oraz przedstawianie propozycji dotycząych uwzglęnienia w tych planach rozwiąańtechniczno-organizacyjnych zapewniająych poprawęstanu bezpieczeńtwa i higieny pracy,

y) udziałw ocenie załżńi dokumentacji dotycząych modernizacji zakłdu pracy albo jego częśi, a takż nowych inwestycji, oraz zgłszanie wniosków dotycząych uwzglęnienia wymagańbezpieczeńtwa i higieny pracy w tych załżniach i dokumentacji,

z) udziałw przekazywaniu do użtkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich częśi, w których przewiduje siępomieszczenia pracy oraz innych urzązeńmająych wpłw na warunki pracy i bezpieczeńtwo pracowników,

aa) przedstawianie Dyrektorowi Muzeum wniosków dotycząych zachowania wymagańergonomii na stanowiskach pracy,

bb) udziałw opracowywaniu wewnęrznych zarzązeń regulaminów i instrukcji ogólnych dotycząych bezpieczeńtwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadańosób kierująych pracownikami w zakresie bezpieczeńtwa i higieny pracy,

cc) opiniowanie szczegółwych instrukcji dotycząych bezpieczeńtwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

dd) udziałw ustalaniu okolicznośi i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikająych z badania przyczyn i okolicznośi tych wypadków oraz zachorowańna choroby zawodowe, a takż kontrola realizacji tych wniosków,

ee) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotycząych wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeńo takie choroby, a takż

10

 

przechowywanie wyników badańi pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w śodowisku pracy,

ff) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeńtwa i higieny pracy,

gg) udziałw dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąż sięz wykonywanąpracą

hh) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których wystęujączynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążiwe, oraz doboru najwłśiwszych śodków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

ii) współraca z włśiwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególnośi w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleńw dziedzinie bezpieczeńtwa i higieny pracy oraz zapewnienia włśiwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

jj) współraca z laboratoriami upoważionymi, do dokonywania badańi pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążiwych, wystęująych w śodowisku pracy, w zakresie organizowania tych badańi pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

kk) współziałnie z lekarzem sprawująym profilaktycznąopiekęzdrowotnąnad pracownikami, a w szczególnośi przy organizowaniu okresowych badańlekarskich pracowników,

ll) współziałnie z zakłdowymi organizacjami zwiąkowymi, społcznąinspekcjąpracy przy:

 podejmowaniu przez nie działńmająych na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeńtwa i higieny pracy,

 podejmowanych przez Dyrektora Muzeum przedsięzięiach mająych na celu poprawęwarunków pracy,

mm) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeńtwa i higieny pracy, a takż w pracach komisji zajmująych sięproblematykąbezpieczeńtwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

nn) inicjowanie i rozwijanie na terenie Muzeum różych form popularyzacji problematyki bezpieczeńtwa i higieny pracy oraz ergonomii.

§ 18.

DziałDigitalizacji

1. Działm Digitalizacji kieruje Kierownik Dział Digitalizacji.

2. Do zadańi obowiąków Dział Digitalizacji należ w szczególnośi:

a) wykonywanie cyfrowej dokumentacji fotograficznej zbiorów Muzeum, z uwzglęnieniem różego przeznaczenia wytwarzanych zasobów jak dokumentacja i upowszechnianie przez publikacje, ekspozycje, online i inne, zgodnie z obowiąująymi w Muzeum regulacjami,

b) wykonywanie dokumentacji fotograficznej działlnośi Muzeum, w tym sesje, konferencje, spotkania, wernisaż, koncerty, lekcje muzealne i in. zgodnie z obowiąująymi w Muzeum zasadami powiadamiania o wydarzeniach,

c) gromadzenie, przechowywanie i zarzązanie przy wykorzystaniu dedykowanej na ten cel infrastruktury IT (repozytorium cyfrowe) zasobami cyfrowymi dokumentacji fotograficznej zbiorów zgodnie z obowiąująymi w Muzeum instrukcjami, scalanie zasobów cyfrowych wytworzonych dotychczas w Muzeum, ich identyfikacja oraz strukturyzacja w ramach repozytorium cyfrowego (repozytorium cyfrowe),

d) gromadzenie, przechowywanie i zarzązanie przy wykorzystaniu dedykowanej na ten cel infrastruktury IT (repozytorium cyfrowe) wszystkich zasobów cyfrowych wytworzonych w Muzeum lub zleconych za śodki włsne bąźprojektowe przez Muzeum, obejmująe m.in. digitalizacjęzbiorów, cyfrowąinwentaryzacje 2D i 3D oddziałw, wizualizacje, multimedia na ekspozycje, w tym takż animacje, wirtualne przewodniki, audio przewodniki i inne, a takż prezentacje na konferencje i seminaria tworzone przez pracowników w ramach stosunku pracy,

e) poszukiwanie nowych metod digitalizacji zbiorów, ich testowanie oraz wdrażnie na potrzeby Muzeum, w tym we współracy z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum,

f) rozbudowa infrastruktury digitalizacji poprzez planowanie i realizacje, w tym przy użciu śodków zewnęrznych (programy),

11

 

g) koordynacja wszystkich działńdotycząych digitalizacji w Muzeum, w tym przygotowanie planów digitalizacji Muzeum, strategii cyfrowej Muzeum oraz monitorowanie postęów realizacji zatwierdzonych planów (m.in. z wykorzystaniem systemów do monitorowania przepłwu pracy),

h) prowadzenie w imieniu Muzeum współracy z innymi podmiotami w zakresie digitalizacji, w tym w szczególnośi z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w zakresie digitalizacji,

i) wymiana dobrych praktyk z innymi podmiotami w zakresie digitalizacji oraz dążnie do wdrażnia aktualnie zalecanych praktyk i standardów digitalizacji w sektorze muzealnym w kraju i Europie,

j) podejmowanie, przygotowywanie, opiniowanie i realizacja działńdigitalizacyjnych w ramach projektów realizowanych przez Muzeum,

k) realizacja zadańwynikająych z regulacji i procedur obowiąująych w Muzeum, w tym m.in. w zakresie sprawozdawczośi, obiegu dokumentów, bezpieczeńtwa,

l) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Dział, m.in. przez udziałw szkoleniach, seminariach, konferencjach i spotkaniach roboczych dotycząych digitalizacji.

§ 19.

Samodzielne Stanowisko ds. ZamówieńPublicznych

1. Do zadańi obowiąków Samodzielnego Stanowiska ds. ZamówieńPublicznych należ:

a) współraca z Dyrektorem oraz Głwnym Księowym w zakresie podział wydatków na dany rok obrachunkowy,

b) opracowywanie planu postęowańprzetargowych na dany rok budżtowy,

c) przygotowanie i prowadzenie procedur przetargowych zgodnie z ustawą“Prawo zamówieńpublicznych”, współraca z działmi Muzeum w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,

d) przygotowywanie przepisów wewnęrznych (wytyczne, instrukcje, procedury itp.) opartych na ustawie “Prawo zamówieńpublicznych” i ustawie o finansach publicznych dotycząych wyboru wykonawców dla Muzeum,

e) współraca z działmi Muzeum w zakresie prawidłwego wyboru wykonawców, w szczególnośi w przygotowaniu prawidłwych procedur wewnęrznych oraz prowadzenie

ich rejestru,

f) podejmowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i dokształania, w tym inicjowanie szkoleńna rzecz upowszechniania wiedzy dotycząej zamówieńpublicznych wśód pracowników odpowiedzialnych za wydatki publiczne.

§ 20.

OddziałRatusz Głwnego Miasta Gdańka

1. Oddziałm Ratusz Głwnego Miasta Gdańka kieruje Kierownik Oddział.

2. Do zadańi obowiąków Oddział Ratusz Głwnego Miasta należ w szczególnośi:

a) odzyskiwanie i gromadzenie eksponatów dawnego wystroju i wyposażnia Ratusza oraz tworzenie kolekcji malarstwa, grafiki, rysunku, rzemiosł artystycznego, oraz numizmatów, ze szczególnym uwzglęnieniem obiektów zwiąanych ze sztukąi historiąGdańka poprzez osobętwórcy, ikonografię cechy formalne, kontekst historyczny oraz przedstawiająych wartośćnaukowąi dokumentalnązgodnąz powyżzymi wytycznymi,

b) gromadzenie dokumentacji dotycząej historii Ratusza oraz muzealiów z wymienionych wyżj dziedzin sztuki ukazująych zmiany w architekturze i urbanistyce miasta na przestrzeni wieków, ilustrująe i bęąe śiadectwem żcia codziennego miasta, obyczajów mieszkańów i wydarzeńhistorycznych zwiąanych z Gdańkiem, a takż portretująe wybitnych przedstawicieli miasta i postaci historyczne zwiąane z Gdańkiem,

c) prowadzenie dokumentacji zbiorów zwłszcza kart ewidencyjnych i księi inwentarzowej,

d) naukowe opracowywanie zbiorów,

e) przygotowywanie wystaw stałch i czasowych,

12

 

f) popularyzowanie zbiorów m.in. przez publikacje, wykłdy, odczyty i referaty, organizowanie sesji, konferencji naukowych, a takż udziałw projektach przygotowywanych przez Muzeum,

g) realizacja prac badawczych zgodnie z planem naukowo-badawczym Muzeum i Oddział,

h) opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowo-badawczych,

i) udostęnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

j) współraca z Działm Edukacji w zakresie działńedukacyjnych zwiąanych ze specyfikąOddział,

k) współziałnie z innymi muzeami, towarzystwami regionalnymi, organizacjami pozarząowymi, domami kultury, instytucjami i przedsięiorstwami w zakresie działlnośi Oddział,

l) kontakt z domami aukcyjnymi i galeriami, monitoring rynku sztuki,

m) opracowywanie planów i sprawozdańrocznych z działlnośi Oddział,

n) opieka i odpowiedzialnośćpracowników Oddział za obiekty znajdująe sięw inwentarzu Oddział, ich ewidencjonowanie, należty stan zachowania oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą

o) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Oddział i ich dokształanie,

p) opieka merytoryczna nad studentami odbywająymi praktyki muzealne, stażstami oraz wolontariuszami,

q) pozyskiwanie zewnęrznych źódełfinansowania i przygotowywanie przy współracy z Działm Programów Pomocowych wniosków o dofinansowanie zadańi projektów.

§ 21.

OddziałDwór Artusa

1. Oddziałm Dwór Artusa kieruje Kierownik Oddział.

2. Do zadańi obowiąków Oddział Dwór Artusa należ w szczególnośi:

a) gromadzenie dokumentacji dotycząej historii Dworu Artusa, oraz Starego i Nowego Domu Łwy oraz muzealiów zwiąanych z Dworem Artusa,

b) prowadzenie dokumentacji zbiorów zwłszcza kart ewidencyjnych i ksią inwentarzowych,

c) naukowe opracowywanie zbiorów,

d) przygotowywanie wystaw stałch i czasowych,

e) popularyzowanie zbiorów m.in. przez publikacje, wykłdy, odczyty i referaty, organizowanie sesji, konferencji naukowych, a takż udziałw projektach przygotowywanych przez Muzeum,

f) realizacja prac badawczych zgodnie z planem naukowo-badawczym Muzeum i Oddział,

g) opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowo-badawczych,

h) udostęnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

i) współraca z Działm Edukacji w zakresie działńedukacyjnych zwiąanych ze specyfikąOddział,

j) współziałnie z innymi muzeami, towarzystwami regionalnymi, organizacjami pozarząowymi, domami kultury, instytucjami i przedsięiorstwami w zakresie działlnośi Oddział,

k) kontakt z domami aukcyjnymi i galeriami, monitoring rynku sztuki,

l) opracowywanie planów i sprawozdańrocznych z działlnośi Oddział,

m) opieka i odpowiedzialnośćpracowników Oddział za obiekty znajdująe sięw inwentarzu Oddział, ich ewidencjonowanie, należty stan zachowania oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą

n) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Oddział i ich dokształanie,

o) opieka merytoryczna nad studentami odbywająymi praktyki muzealne, stażstami oraz wolontariuszami,

p) pozyskiwanie zewnęrznych źódełfinansowania i przygotowywanie przy współracy z Działm Programów Pomocowych wniosków o dofinansowanie zadańi projektów.

§ 22.

OddziałDom Uphagena 13

Muzeum Wnęrz Mieszczańkich

1. Oddziałm Dom Uphagena - Muzeum Wnęrz Mieszczańkich kieruje Kierownik Oddział.

2. W ramach Oddział Dom Uphagena dział Pracownia Rozwoju Urbanistycznego i Architektonicznego Gdańka.

3. Do zadańi obowiąków Oddział Dom Uphagena - Muzeum Wnęrz Mieszczańkich należ w szczególnośi:

a) gromadzenie dokumentacji i zbiorów dotycząej historii Domu Uphagena i rodziny Uphagenów, oraz muzealiów zwiąanych z kulturąmaterialnądrugiej połwy XVIII i począków XIX w.

b) opracowywanie koncepcji rekonstrukcji poszczególnych pomieszczeńDomu Uphagena,

c) prowadzenie dokumentacji zbiorów zwłszcza kart ewidencyjnych i ksią inwentarzowych,

d) naukowe opracowywanie zbiorów,

e) przygotowywanie wystaw stałch i czasowych,

f) popularyzowanie zbiorów m.in. przez publikacje, wykłdy, odczyty i referaty, organizowanie sesji, konferencji naukowych, a takż udziałw projektach przygotowywanych przez Muzeum,

g) realizacja prac badawczych zgodnie z planem naukowo-badawczym Muzeum i Oddział oraz opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowo-badawczych,

h) udostęnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

i) współraca z Działm Edukacji w zakresie działńedukacyjnych zwiąanych ze specyfikąOddział,

j) współziałnie z innymi muzeami, towarzystwami regionalnymi, organizacjami pozarząowymi, domami kultury, instytucjami i przedsięiorstwami w zakresie działlnośi Oddział,

k) kontakt z domami aukcyjnymi i galeriami, monitoring rynku sztuki,

l) opracowywanie planów i sprawozdańrocznych z działlnośi Oddział,

m) opieka i odpowiedzialnośćpracowników Oddział za obiekty znajdująe sięw inwentarzu Oddział, ich ewidencjonowanie, należty stan zachowania oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą

n) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Oddział i ich dokształanie,

o) opieka merytoryczna nad studentami odbywająymi praktyki muzealne, stażstami oraz wolontariuszami,

p) pozyskiwanie zewnęrznych źódełfinansowania i przygotowywanie przy współracy z Działm Programów Pomocowych wniosków o dofinansowanie zadańi projektów.

§ 23.

OddziałMuzeum Bursztynu

1. Oddziałm Muzeum Bursztynu kieruje Kierownik Oddział.

2. Do zadańi obowiąków Oddział Muzeum Bursztynu należ w szczególnośi:

a) gromadzenie dokumentacji, zbiorów i muzealiów dotycząych historii bursztynu i bursztynnictwa,

b) prowadzenie dokumentacji zgromadzonych zbiorów, zwłszcza kart ewidencyjnych i ksią inwentarzowych,

c) naukowe opracowywanie zbiorów,

d) przygotowywanie wystaw stałch i czasowych,

e) popularyzowanie zbiorów m.in. przez publikacje, wykłdy, odczyty i referaty, organizowanie sesji, konferencji naukowych, a takż udziałw projektach przygotowywanych przez Muzeum,

f) realizacja prac badawczych zgodnie z planem naukowo-badawczym Muzeum i Oddział oraz opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowo-badawczych,

g) udostęnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

h) współraca z Działm Edukacji w zakresie działńedukacyjnych zwiąanych ze specyfikąOddział,

14

 

i) współziałnie z innymi muzeami, towarzystwami regionalnymi, organizacjami pozarząowymi, domami kultury, instytucjami i przedsięiorstwami w zakresie działlnośi Oddział,

j) kontakt z twórcami i galeriami, monitoring rynku sztuki,

k) opracowywanie planów i sprawozdańrocznych z działlnośi Oddział,

l) opieka i odpowiedzialnośćpracowników Oddział za obiekty znajdująe sięw inwentarzu Oddział, ich ewidencjonowanie, należty stan zachowania oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą

m) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Oddział i ich dokształanie,

n) opieka merytoryczna nad studentami odbywająymi praktyki muzealne, stażstami oraz wolontariuszami,

o) pozyskiwanie zewnęrznych źódełfinansowania i przygotowywanie przy współracy z Działm Programów Pomocowych wniosków o dofinansowanie zadańi projektów.

§ 24.

OddziałTwierdza Wisłujśie

1. Oddziałm Twierdza Wisłujśie kieruje Kierownik Oddział.

2. Do zadańi obowiąków Oddział Twierdza Wisłujśie należ w szczególnośi:

a) gromadzenie zabytków zwiąanych z historiąTwierdzy Wisłujśie,

b) prace nad koncepcjami rekonstrukcji i zagospodarowania Twierdzy Wisłujśie,

c) prowadzenie dokumentacji, zwłszcza kart ewidencyjnych i ksią inwentarzowych,

d) naukowe opracowywanie zbiorów,

e) przygotowywanie wystaw stałch i czasowych,

f) popularyzowanie zbiorów m.in. przez publikacje, wykłdy, odczyty i referaty, organizowanie sesji, konferencji naukowych, a takż udziałw projektach przygotowywanych przez Muzeum,

g) realizacja prac badawczych zgodnie z planem naukowo-badawczym Muzeum i Oddział oraz opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowo-badawczych,

h) udostęnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

i) współraca z Działm Edukacji w zakresie działńedukacyjnych zwiąanych ze specyfikąOddział,

j) współziałnie z innymi muzeami, towarzystwami regionalnymi, organizacjami pozarząowymi, domami kultury, instytucjami i przedsięiorstwami w zakresie działlnośi Oddział,

k) współraca z innymi komórkami Muzeum w zakresie udostęniania turystycznego terenu Twierdzy

l) opracowywanie planów i sprawozdańrocznych z działlnośi Oddział,

m) opieka i odpowiedzialnośćpracowników Oddział za obiekty znajdująe sięw inwentarzu Oddział, ich ewidencjonowanie, należty stan zachowania oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą

n) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Oddział i ich dokształanie,

o) opieka merytoryczna nad studentami odbywająymi praktyki muzealne, stażstami oraz wolontariuszami,

p) pozyskiwanie zewnęrznych źódełfinansowania i przygotowywanie przy współracy z Działm Programów Pomocowych wniosków o dofinansowanie zadańi projektów.

§ 25.

OddziałMuzeum Poczty Polskiej w Gdańku

1. Oddziałm Muzeum Poczty Polskiej kieruje Kierownik Oddział.

2. Do zadańi obowiąków Oddział Muzeum Poczty Polskiej w Gdańku należ w szczególnośi:

a) gromadzenie zbiorów zwiąanych z PocztąPolskąw Gdańku oraz PoloniąWolnego Miasta Gdańka.

b) prowadzenie dokumentacji, zwłszcza kart ewidencyjnych i ksią inwentarzowych,

15

 

c) naukowe opracowywanie zbiorów,

d) przygotowywanie wystaw stałch i czasowych,

e) popularyzowanie zbiorów m.in. przez publikacje, wykłdy, odczyty i referaty, organizowanie sesji, konferencji naukowych, a takż udziałw projektach przygotowywanych przez Muzeum,

f) realizacja prac badawczych zgodnie z planem naukowo-badawczym Muzeum i Oddział,

g) opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowo-badawczych,

h) udostęnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

i) współraca z Działm Edukacji w zakresie działańedukacyjnych zwiąanych ze specyfikąOddział,

j) współziałnie z innymi muzeami, towarzystwami regionalnymi, organizacjami pozarząowymi, domami kultury, instytucjami i przedsięiorstwami w zakresie działlnośi Oddział,

k) kontakt z antykwariatami oraz rodzinami pocztowców i Polonii Gdańkiej w Wolnym Mieśie Gdańku, monitoring rynku antykwarycznego,

l) opracowywanie planów i sprawozdańrocznych z działlnośi Oddział,

m) opieka i odpowiedzialnośćpracowników Oddział za obiekty znajdująe sięw inwentarzu Oddział, ich ewidencjonowanie, należty stan zachowania oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą

n) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Oddział i ich dokształanie,

o) opieka merytoryczna nad studentami odbywająymi praktyki muzealne, stażstami oraz wolontariuszami,

p) pozyskiwanie zewnęrznych źódełfinansowania i przygotowywanie przy współracy z Działm Programów Pomocowych wniosków o dofinansowanie zadańi projektów.

§ 26.

OddziałMuzeum Nauki Gdańkiej

1. Oddziałm Muzeum Nauki Gdańkiej kieruje Kierownik Oddział.

2. W ramach Oddział Muzeum Nauki Gdańkiej działjądwie pracownie: Pracownia – Muzeum Zegarów Wieżwych i Pracownia Pomiaru Czasu.

3. Do zadańi obowiąków Muzeum Nauki Gdańkiej należ w szczególnośi:

a) gromadzenie zbiorów zwiąanych z dziejami nauki gdańkiej,

b) merytoryczny nadzór nad użtkowaniem carillonów Ratusza Głwnego Miasta, kośioł ś. Katarzyny i Carillonu Mobilnego Gdańk,

c) nadzór nad kolekcjązegarów wieżwych i jej uzupełianie,

d) prowadzenie dokumentacji, zwłszcza kart ewidencyjnych i ksią inwentarzowych,

e) naukowe opracowywanie zbiorów,

f) przygotowywanie wystaw stałch i czasowych,

g) popularyzowanie zbiorów m.in. przez publikacje, wykłdy, odczyty i referaty, organizowanie sesji, konferencji naukowych, a takż udziałw projektach przygotowywanych przez Muzeum,

h) realizacja prac badawczych zgodnie z planem naukowo-badawczym Muzeum i Oddział,

i) opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowo-badawczych, udostęnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

j) współraca z Działm Edukacji w zakresie działńedukacyjnych zwiąanych ze specyfikąOddział,

k) współziałnie z innymi muzeami, towarzystwami regionalnymi, organizacjami pozarząowymi, domami kultury, instytucjami i przedsięiorstwami w zakresie działlnośi Oddział,

l) opracowywanie planów i sprawozdańrocznych z działlnośi Oddział,

m) opieka i odpowiedzialnośćpracowników Oddział za obiekty znajdująe sięw inwentarzu Oddział, ich ewidencjonowanie, należty stan zachowania oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą

n) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Oddział i ich dokształanie,

16

 

o) opieka merytoryczna nad studentami odbywająymi praktyki muzealne, stażstami oraz wolontariuszami,

p) pozyskiwanie zewnęrznych źódełfinansowania i przygotowywanie przy współracy z Działm Programów Pomocowych wniosków o dofinansowanie zadańi projektów.

§ 27.

OddziałWartownia Nr 1 na Westerplatte

1. Oddziałm Wartownia Nr 1 na Westerplatte kieruje Kierownik Oddział.

2. Do zadańi obowiąków Oddział Wartownia nr 1 na Westerplatte należ w szczególnośi:

a) gromadzenie eksponatów ilustrująych militarne aspekty historii półyspu Westerplatte,

b) prowadzenie dokumentacji, zwłszcza kart ewidencyjnych i księi inwentarzowej,

c) naukowe opracowywanie zbiorów,

d) przygotowywanie wystaw stałch i czasowych,

e) popularyzowanie zbiorów m.in. przez publikacje, wykłdy, odczyty i referaty, organizowanie sesji, konferencji naukowych, a takż udziałw projektach przygotowywanych przez Muzeum,

f) realizacja prac badawczych zgodnie z planem naukowo-badawczym Muzeum i Oddział oraz opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowo-badawczych,

g) udostęnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

h) współraca z Działm Edukacji w zakresie działńedukacyjnych zwiąanych ze specyfikąOddział,

i) współziałnie z innymi muzeami, towarzystwami regionalnymi, organizacjami pozarządowymi, domami kultury, instytucjami i przedsięiorstwami w zakresie działlnośi Oddział,

j) kontakt z twórcami i galeriami, monitoring rynku antykwarycznego,

k) opracowywanie planów i sprawozdańrocznych z działlnośi Oddział,

l) opieka i odpowiedzialnośćpracowników Oddział za obiekty znajdująe sięw inwentarzu Oddział, ich ewidencjonowanie, należty stan zachowania oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą

m) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Oddział i ich dokształanie,

n) opieka merytoryczna nad studentami odbywająymi praktyki muzealne, stażstami oraz wolontariuszami,

o) pozyskiwanie zewnęrznych źódełfinansowania i przygotowywanie przy współracy z Działm Programów Pomocowych wniosków o dofinansowanie zadańi projektów.

§ 28.

DziałHistorii

1. Działm Historii kieruje Kierownik Dział Historii.

2. Do zadańi obowiąków Dział Historii należ w szczególnośi:

a) gromadzenie eksponatów ilustrująych historięGdańka,

b) prowadzenie dokumentacji, zwłszcza kart ewidencyjnych i księi inwentarzowej,

c) naukowe opracowywanie zbiorów,

d) przygotowywanie wystaw stałch i czasowych,

e) popularyzowanie zbiorów m.in. przez publikacje, wykłdy, odczyty i referaty, organizowanie sesji, konferencji naukowych, a takż udziałw projektach przygotowywanych przez Muzeum,

f) realizacja prac badawczych zgodnie z planem naukowo-badawczym Muzeum i Dział oraz opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowo-badawczych,

g) udostęnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

h) współraca z Działm Edukacji w zakresie działńedukacyjnych zwiąanych ze specyfikąDział,

17

 

i) współziałnie z innymi muzeami, towarzystwami regionalnymi, organizacjami pozarząowymi, domami kultury, instytucjami i przedsięiorstwami w zakresie działlnośi Dział,

j) kontakt z galeriami i domami aukcyjnymi, monitoring rynku antykwarycznego,

k) opracowywanie planów i sprawozdańrocznych z działlnośi Dział,

l) opieka i odpowiedzialnośćpracowników Dział za obiekty znajdująe sięw inwentarzu Dział, ich ewidencjonowanie, należty stan zachowania oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą

m) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Dział i ich dokształanie,

n) opieka merytoryczna nad studentami odbywająymi praktyki muzealne, stażstami oraz wolontariuszami,

o) pozyskiwanie zewnęrznych źódełfinansowania i przygotowywanie przy współracy z Działm Programów Pomocowych wniosków o dofinansowanie zadańi projektów.

§ 29.

DziałEdukacji

1. Działm Edukacji kieruje Kierownik Dział Edukacji.

2. Do zadańi obowiąków Dział Edukacji należ w szczególnośi:

a) tworzenie oferty edukacji kulturalnej nakierowanej na różorodne grupy odbiorców,

b) współraca z Działmi i Oddziałmi w zakresie działńedukacyjnych,

c) inicjowanie i organizacja wystaw, pokazów i imprez, konferencji, warsztatów i konkursów, o charakterze edukacyjnym,

d) prowadzenie lekcji muzealnych oraz warsztatów zajęiowych na wystawach prezentowanych w Muzeum,

e) organizacja i/lub prowadzenie cyklicznych wykładów oraz zajęćdla różych grup odbiorców,

f) koordynacja i promocja oferty edukacyjnej Muzeum,

g) wykorzystywanie tradycyjnych i poszukiwanie nowych form i metod pracy naukowo-ośiatowej,

h) stał współraca z placówkami ośiatowymi oraz z innymi instytucjami i podmiotami edukacji i kształenia,

i) przyjmowanie zgłszeńgrup szkolnych i innych, konsultacje dla nauczycieli, ustalanie terminów zajęć koordynacja sprawnej obsłgi grup,

j) prowadzenie projektów ośiatowych dla odbiorców z niepełosprawnośią ze szczególnym naciskiem na poszerzanie oferty skierowanej do odbiorców z niepełosprawnośiąwzroku i słchu,

k) prowadzenie statystyki działńedukacyjnych a takż popularyzatorskich wraz z ich frekwencją

l) pozyskiwanie zewnęrznych źódełfinansowania i przygotowywanie przy współracy z Działm Programów Pomocowych wniosków o dofinansowanie zadańi projektów,

m) opracowywanie planów i sprawozdańrocznych z działlnośi dział,

n) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników dział i ich dokształanie,

o) opieka merytoryczna nad studentami odbywająymi praktyki muzealne, stażstami oraz wolontariuszami w zakresie działlnośi Dział.

§ 30.

DziałHistorii Sportu Gdańkiego

1. Działm Historii Sportu Gdańkiego kieruje Kierownik Dział Historii Sportu Gdańkiego.

2. Do zadańi obowiąków Dział Historii Sportu Gdańkiego należ w szczególnośi:

a) gromadzenie eksponatów ilustrujących historięsportu gdańkiego,

b) prowadzenie dokumentacji, zwłszcza kart ewidencyjnych i ksią inwentarzowych,

c) naukowe opracowywanie zbiorów,

d) przygotowywanie wystaw stałch i czasowych,

18

 

e) popularyzowanie zbiorów m.in. przez publikacje, wykłdy, odczyty i referaty, organizowanie sesji, konferencji naukowych, a takż udziałw projektach przygotowywanych przez Muzeum,

f) realizacja prac badawczych zgodnie z planem naukowo-badawczym Muzeum i Dział oraz opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowo-badawczych,

g) udostęnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

h) współraca z Działm Edukacji w zakresie działńedukacyjnych zwiąanych ze specyfikąDział,

i) współziałnie z innymi muzeami, towarzystwami i klubami sportowymi, organizacjami pozarząowymi, instytucjami kultury, przedsięiorstwami w zakresie działlnośi Dział,

j) kontakt z gdańkimi sportowcami i ich rodzinami, monitoring rynku antykwarycznego,

k) opracowywanie planów i sprawozdańrocznych z działlnośi Dział,

l) opieka i odpowiedzialnośćpracowników Dział za obiekty znajdująe sięw inwentarzu Dział, ich ewidencjonowanie, należty stan zachowania oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą

m) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Dział i ich dokształanie,

n) opieka merytoryczna nad studentami odbywająymi praktyki muzealne, stażstami oraz wolontariuszami,

o) pozyskiwanie zewnęrznych źódełfinansowania i przygotowywanie przy współracy z Działm Programów Pomocowych wniosków o dofinansowanie zadańi projektów.

§ 31.

DziałKonserwacji Zabytków

1. Działm Konserwacji kieruje Kierownik Dział Konserwacji Zabytków.

2. Do zadańi obowiąków Dział Konserwacji Zabytków należ w szczególnośi:

a) nadzór nad muzealiami i wystrojem historycznym znajdująym sięna ekspozycji stałj, wystawach czasowych i w magazynach,

b) prowadzenie pełego zakresu prac konserwatorskich w ramach istniejąych specjalnośi oraz udziałw projektach przygotowywanych przez Muzeum,

c) tworzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej konserwowanych obiektów oraz prowadzenie czynnośi profilaktycznych dotycząych zbiorów, magazynów, sal wystawowych i transportu muzealiów,

d) prowadzenie pełej dokumentacji wszelkich czynnośi konserwatorskich, udzielanie instrukcji i zaleceńkonserwatorskich działm oraz nadzór nad ich wykonawstwem,

e) prowadzenie badańarchitektonicznych, konserwatorskich, historycznych i ikonograficznych zabytków architektury i wyposażnia wnętrz Muzeum,

f) współraca konserwatorska przy przygotowaniu obiektów do wystaw włsnych i w ramach wypożczeni,

g) konsultowanie prac architektoniczno-konserwatorskich w budynkach Muzeum pod kąem zaleceńi uwag konserwatorskich;

h) wykonywanie w ramach obowiąujących regulaminów wewnęrznych i za zgodąDyrektora Muzeum komercyjnych zadańkonserwatorskich;

i) opracowywanie planów i sprawozdańrocznych z działlnośi pracowni;

j) podejmowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników dział i ich dokształanie;

k) opieka merytoryczna nad studentami odbywająymi praktyki muzealne, stażstami oraz wolontariuszami w zakresie i trybie uwzglęniająym wiodąąrolęw tym zakresie Dział Konserwacji Zabytków.

l) pozyskiwanie przy współracy z Działm Programów Pomocowych śodków unijnych i innych zewnęrznych źódełfinansowania działńDział Konserwacji Zabytków w tym poszukiwanie programów, opracowywanie projektów oraz przygotowywanie wniosków pod wzglęem merytorycznym,

m) współraca z Działm Marketingu w zakresie działńpromocyjnych i informacyjnych.

19

§ 32.

Biblioteka

1. Bibliotekąkieruje Kierownik Biblioteki.

2. Do zakresu działnia Biblioteki Muzeum należ w szczególnośi:

a) planowe gromadzenie księozbioru przez zakupy, pozyskiwanie darów i mięzyinstytucjonalna wymiana publikacji włsnych; dokonywanie wstęnej kwalifikacji i selekcji publikacji przeznaczonych do zakupu oraz darowizn; monitorowanie rynku wydawniczego i antykwarycznego w celu pozyskiwania i uzupełiania pozycji w księozbiorze,

b) prowadzenie prenumeraty czasopism i prasy,

c) inwentaryzowanie księozbioru oraz jego opracowywanie w formie katalogu elektronicznego,

d) prowadzenie cyklicznej selekcji księozbioru,

e) współraca z innymi bibliotekami regionu oraz z wybranymi placówkami w kraju i za granicą w tym prowadzenie wypożczeńmięzybibliotecznych i wymiana wydawnictw włsnych w zakresie przewidzianym w Ustawie o bibliotekach,

f) udostęnianie i wypożczanie zbiorów, udzielanie informacji, przyjmowanie i realizacja zamówień prowadzenie statystyki udostęniania zbiorów Biblioteki,

g) uczestniczenie w działniach promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych dotycząych działlnośi Biblioteki i Muzeum oraz udziałw projektach przygotowywanych przez Muzeum,

h) opracowywanie planów i sprawozdańrocznych z działlnośi Biblioteki poprzez opracowywanie kompleksowego harmonogramu prac zwiąanych z działlnośiąbiblioteki w tym plany zwiąane z uzupełianiem księozbioru, digitalizacją konserwacjąprewencyjnązbiorów oraz typowanie obiektów do prac konserwatorskich i introligatorskich,

i) realizacja zadańwynikająych z rocznych planów Biblioteki,

j) uczestniczenie w konferencjach naukowych, szkoleniach oraz samokształenie w dziedzinach zwiąanych z działlnośiąBiblioteki Muzeum,

k) nadzór nad obiektami znajdująymi sięw inwentarzu Biblioteki, ich ewidencjonowanie, dbałśćo należty stan zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą

l) opieka merytoryczna nad studentami odbywająymi praktyki muzealne, stażstami oraz wolontariuszami w zakresie i trybie uwzglęniająym wiodąąrolęw tym zakresie Biblioteki.

§ 33.

DziałInwestycji

1. Działem Inwestycji kieruje Kierownik Dział Inwestycji.

2. Zakres obowiąków Dział Inwestycji obejmuje w szczególnośi:

a) prowadzenie wszelkich prac zwiąanych z przygotowaniem, przechowywaniem, realizacjąi nadzorem planów inwestycyjnych i remontowo-konserwatorskich przy zabytkowych budynkach Muzeum,

b) przygotowanie propozycji do planów inwestycyjnych, remontów kapitalnych,

c) prowadzenie archiwum dokumentacji, ekspertyz i innych opracowańdla wszystkich budynków Muzeum,

d) reprezentowanie Muzeum w realizacji zadańinwestycyjnych przez sprawowanie kontroli zgodnośi jej realizacji z obowiąująym prawem, projektem i pozwoleniem na budowę harmonogramem robót oraz zasadami wiedzy technicznej,

e) sprawdzanie jakośi wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególnośi zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

f) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegająych zakryciu lub zanikająych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urzązeńtechnicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udziałw czynnośiach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użtkowania,

20

 

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięia wad, w tym takż w okresach objęych gwarancjąlub ręojmią

h) kontrolowanie rozliczeńprac remontowych,

i) koordynowanie i nadzorowanie pracy inspektorów nadzoru inwestorskiego zaangażwanych w realizacjędanego procesu inwestycyjnego na każym jego etapie,

j) sporzązanie raportów i opinii dotycząych zadańinwestycyjnych, rysunków i opisów słżąych realizacji zadania,

k) sporzązanie analiz i sprawozdańna potrzeby włsne oraz potrzeby Organizatora,

l) prowadzenie analizy ryzyk wynikająych z obowiąku realizacji procesu kontroli zarzączej,

m) współraca z Działm Marketingu w zakresie działńpromocyjnych i informacyjnych dotycząych realizowanych prac,

n) współraca z Działm Programów Pomocowych w zakresie przygotowania zakresu rzeczowego wniosków o dofinansowanie.

§ 34.

DziałAdministracji

1. Działm Administracji kieruje Kierownik Dział Administracji.

2. Do zadańDział Administracji należ w szczególnośi:

a) stał i regularne zaopatrzenie Muzeum w niezbęne do należtego funkcjonowania śodki i materiał, zgodnie z zasadami ustawy Prawo zamówieńpublicznych oraz wewnęrznymi regulacjami obowiąująymi w Muzeum,

b) realizowanie zleceńjednostek organizacyjnych Muzeum, zatwierdzonych przez Dyrektora i uzgodnionych z Głwnym/ąKsięowym/ą

c) prowadzenie ewidencji niskocennych śodków trwałch i wyposażnia,

d) organizacja i nadzór pracy zespoł opiekunów ekspozycji muzealnych, pracowników gospodarczych , pracowników technicznych, nadzór nad pracąszatni,

e) dokonywanie bieżąych napraw we współracy z Działm Utrzymania,

f) nadzór nad gospodarkąkluczami z wyłązeniem zabezpieczeńelektronicznych,

g) udziałw przygotowywanych projektach wystawienniczych realizowanych przez Muzeum,

h) utrzymanie w gotowośi i prawidłwa eksploatacja śodków transportu Muzeum, w tym: organizacja i nadzór pracy kierowców, prowadzenie ewidencji i harmonogramu pracy śodków transportu,

i) zapewnienie, nadzór i koordynacja usłg sprząania i utrzymania czystośi w Muzeum oraz usłg wywozu nieczystośi - przygotowanie procedury wyboru usłgodawcy, realizacja umowy, rozliczanie faktur,

j) zapewnienie usłg telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych) – przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru usłgodawcy, zapewnienie bieżąej obsłgi operatora, zatwierdzanie faktur,

k) zapewnienie, nadzór i koordynacja usłg ubezpieczenia mająkowego, komunikacyjnego oraz OC Muzeum,

l) zapewnienie, nadzór i koordynacja usłg gdzie indziej niesklasyfikowanych,

m) prowadzenie rozliczeńobowiąkowych opłt podatkowych i innych zwiąanych z nieruchomośiami posiadanymi i/lub użtkowanymi przez Muzeum,

n) prowadzenie całśi spraw dotycząych wynajmu sal i pokoi gośinnych oraz organizacji uroczystośi i wydarzeńodbywająych sięw obiektach Muzeum,

o) prowadzenie archiwum zakłdowego, a w tym nadzór nad przechowywaniem, ewidencjonowaniem, udostęnianiem, brakowaniem oraz zabezpieczaniem dokumentacji archiwalnej, zgodnie z obowiąująymi w tym zakresie przepisami, normami i aktami prawa wewnęrznego,

p) opracowywanie planów rocznych i sprawozdańz działlnośi Dział,

q) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników dział i ich dokształanie,

r) opieka merytoryczna nad studentami odbywająymi praktyki muzealne, stażstami oraz wolontariuszami w zakresie kompetencji Dział Administracji.

21

§ 35.

DziałInformatyczny

1. Działm Informatycznym kieruje Kierownik Dział Informatycznego.

2. Do zadańi kompetencji Dział Informatycznego należ w szczególnośi:

a) administrowanie sieciąinformatycznąw siedzibie i oddziałch Muzeum,

b) realizacja zadańadministratora systemów informatycznych, w tym w szczególnośi systemów: ewidencji muzealiów, zbiorów bibliotecznych, sprzedaż biletów oraz systemu finansowo -księowego,

c) wdrażnie i nadzorowanie stosowania przepisów i aktów prawnych, w tym w obszarze ochrony informacji i danych osobowych, a takż standardów i procedur w zakresie systemów teleinformatycznych obowiąująych w Muzeum, w szczególnośi dotycząych ich zabezpieczenia przed niepowołnym dostęem, nieuzasadnionąmodyfikacjąlub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a takż wykorzystywania wyłąznie do celów słżowych,

d) zapewnienie niezawodnego działnia infrastruktury teleinformatycznej poprzez monitoring, zarzązanie, analizę rozbudowęlub modyfikacjęistniejąej infrastruktury IT Muzeum,

e) wdrażnie nowych rozwiąańz zakresu informatyki i telekomunikacji,

f) nadzór nad funkcjonowaniem sprzęu komputerowego i urzązeńmultimedialnych na wystawach,

g) wsparcie techniczne użtkowników w zakresie IT, w tym sprzęu, oprogramowania, systemów i aplikacji użtkowanych w Muzeum,

h) prowadzenie ewidencji oprogramowania i licencji,

i) wykonywanie kopii zapasowych baz danych,

j) administracja oprogramowaniem antywirusowym na serwerach i stacjach roboczych,

k) nadzór nad opracowywaniem i aktualizacjądokumentacji śodowiska informatycznego,

l) wsparcie techniczne wydarzeńorganizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańka oraz innych odbywająych sięna jego terenie w zakresie zabezpieczenia sprzęu komputerowego, systemów multimedialnych, wideokonferencji,

m) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla sprzęu komputerowego, urzązeńsieciowych, sprzęu multimedialnego i telefonicznego,

n) organizowanie szkoleńi w miaręmożiwośi szkolenia stanowiskowe z obsłgi systemów informatycznych, sprzęu komputerowego i multimedialnego,

o) współraca z Działm Administracji w zakresie zarzązania śodkami trwałmi bęąymi sprzęem komputerowym, telekomunikacyjnym, prezentacyjnym lub oprogramowaniem.

§ 36.

DziałUtrzymania

1. Działm Utrzymania zarząza Kierownik Dział Utrzymania.

2. Kierownikowi Działu podlegająwszyscy pracownicy Dział realizująy w szczególnośi zadania w zakresie:

a) planowania zawierania i nadzoru nad umowami serwisowymi obiektów wraz z infrastrukturąi urzązeniami technicznymi,

b) opracowywania bieżąych planów remontowych infrastruktury wystęująej w obiektach Muzeum,

c) opracowywania załżńtechnicznych dla obiektów i urzązeńwe współracy z Działm Inwestycji,

d) utrzymania infrastruktury oraz urzązeńw obiektach Muzeum w dobrym stanie technicznym poprzez stałąkontrolęwraz z monitorowaniem bieżąym oraz zgłszaniem usterek do obsłgi serwisowej,

22

 

e) uczestniczenia i sporzązania protokołw odbioru prac serwisowych i prac zwiąanych z bieżąymi remontami,

f) prawidłwego utrzymania pod wzglęem technicznym zarzązanych przez Muzeum obiektów,

g) zgłszania usterek dotycząych zakońzonych inwestycji lub remontów oraz organizowania komisji usterkowych z wykonawcąi odpowiednimi technicznymi słżami zewnęrznymi,

h) organizowania komisji odbioru prac usuwająych usterki oraz sporzązania protokołw odbioru tych prac,

i) zamawiania i kompletowania dokumentacji techniczno-serwisowej,

j) opracowania opisu przedmiotu zamówienia do postęowańprzetargowych na realizacjęzadańi prac zwiąanych z utrzymaniem obiektów i serwisowaniem infrastruktury w obiektach,

k) kontroli i nadzoru stanu technicznego obiektów, a w szczególnośi zapewnienia okresowych przegląów technicznych, w tym prowadzenia książk budowlanych obiektów,

l) planowania, wdrażnia i nadzoru nad wykonywaniem bieżąych napraw obiektów wraz infrastrukturątechnicznąw porozumieniu z Działm Administracji,

m) współracy z Działm Informatycznym w zakresie monitorowania stanu technicznego infrastruktury informatycznej oraz zgłszania do planu inwestycyjnego Muzeum zapotrzebowania obejmująego rozwój i wymianęinfrastruktury informatycznej Muzeum,

n) sporzązania analiz i sprawozdańna potrzeby włsne oraz Organizatora,

o) prowadzenia analizy ryzyk wynikająych z obowiąku realizacji procesu kontroli zarzączej,

p) nadzór nad gospodarkąkluczami w zakresie urzązeńelektronicznych (karty dostęu, depozytory).

RozdziałVI

Obowiąki pracowników Muzeum

§ 37.

Postanowienia ogólne

1. Pracownik jest obowiąany wykonywaćpracęsumiennie i starannie oraz stosowaćsiędo poleceńprzełżnych, które dotycząpracy, jeżli nie sąone sprzeczne z przepisami prawa lub umowąo pracę

2. Do podstawowych obowiąków każego pracownika należ w szczególnośi:

a) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakłdzie pracy, a w tym wykorzystanie czasu pracy w pełi na pracęzawodową

b) znajomośćzakresu działnia macierzystej komórki organizacyjnej oraz przepisów i norm zwiąanych z jej funkcjonowaniem,

c) sumiennie wykonywanie obowiąków słżowych w sposób zapewniająy terminowe i rzetelne ich wykonanie,

d) dokłdne i sumienne wykonywanie poleceńprzełżnych,

e) konsultowanie pod wzglęem poprawnośi formalno-prawnej z radcąprawnym Muzeum projektów przygotowywanych przez pracownika, a takż pozostająych w zakresie jego obowiąków umów, porozumień dokumentów, itp.,

f) merytoryczny nadzór nad prawidłwym wykonaniem umów pozostająych w zakresie obowiąków danego pracownika, w tym dbałśćo terminowe i należte wykonywanie usłg przez usłgodawców;

g) przejawianie koleżńkiego stosunku do współracowników, okazywanie pomocy, w szczególnośi pracownikom rozpoczynająym pracęw Muzeum,

h) przestrzeganie zasad dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż regulaminu pracy i aktów i norm prawa wewnęrznego;

i) przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy pańtwowej i słżowej,

j) stał podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie form i metod pracy,

k) zapobieganie sprzeniewierzeniu lub przywłszczeniu mająku Muzeum, jak równieżinnym sytuacjom zagrażjąym pracownikom lub działlnośi Muzeum oraz bezzwłczne zawiadamianie o tym przełżnych.

23

§ 38.

Obowiąki pracowników pełiąych funkcje kierownicze

1. Do podstawowych obowiąków pracowników pełiąych funkcje kierownicze, a w tym kierowników komórek organizacyjnych, działw, oddziałw, Zastęców Dyrektora, należ w szczególnośi:

a) dążnie do uzyskiwania najlepszych efektów w podległj sferze działnia, realizacji celów i zadańMuzeum przy zapewnieniu maksymalnej sprawnośi podległj komórki i racjonalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów ludzkich i rzeczowych,

b) koordynacja zadańpodległj komórki organizacyjnej,

c) bieżąa analiza i kontrola wykonywania przez podległ komórki zadańplanowych, ustaleńaktów normatywnych i włsnych poleceń

d) sporzązanie niezbęnych planów i obowiąująej sprawozdawczośi w zakresie działlnośi kierowanej komórki organizacyjnej,

e) ustalanie szczegółwych obowiąków, uprawnieńi odpowiedzialnośi dla podległch pracowników,

f) okreśenie operatywnych celów i zadańdla podległj komórki organizacyjnej,

g) organizowanie pracy w podległj komórce organizacyjnej i nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,

h) kontrola, analiza i ocena wyników pracy podległch pracowników,

i) kształowanie włśiwego stosunku do pracy wśód podwłdnych pracowników przez:

 obiektywne i sprawiedliwe traktowanie podległgo personelu,

 wdrażnie poczucia odpowiedzialnośi za wykonywanąpracę

 pobudzanie inicjatywy i ambicji zawodowej,

 zapobieganie powstawaniu lub łgodzeniu konfliktó mięzy pracownikami,

 troska o sprawy socjalno-bytowe podległch pracowników,

 instruowanie pracownikó i zapewnienie im niezbęnych informacji,

j) przestrzeganie warunków bhp i bezpieczeńtwa p.poż zgodnie z obowiąująymi w tym zakresie przepisami szczegółwymi, oraz nadzór nad ich przestrzeganiem przez podległch pracowników,

k) przekazywanie do przełżnych i komórek przez nich wskazanych informacji o przebiegu i wynikach realizacji zadań

RozdziałVII

Zasady pracy w Muzeum

§ 39.

1. Muzealia, dokumentacja i archiwalia gromadzone przez oddział, dział, sekcje i samodzielne stanowiska pracy stanowiąwłsnośćMuzeum, dlatego każorazowo zgody Dyrektora Muzeum wymaga:

a) udostęnianie zbiorów i materiałw (m.in. fotograficznych, graficznych, rysunkowych i elektronicznych) należąych do Muzeum,

b) publikowanie materiałw, artykułw, książk bęąych w całśi lub w częśi efektem prac wykonywanych w ramach obowiąków słżowych na koszt Muzeum, w nastęstwie pełionych funkcji w Muzeum lub teżopartych w częśi lub całśi na zbiorach i materiałch należąych do Muzeum,

c) udziałw kongresach i konferencjach naukowych, wygłszanie odczytów, referatów w charakterze przedstawiciela lub pracownika Muzeum a opierająych sięna zbiorach i dokumentacji stanowiąych włsnośćMuzeum oraz zwiąanych z badaniami prowadzonymi przez Muzeum.

24

 

2. Wprowadzenie osób postronnych do magazynów zbiorów, archiwów, Dział Konserwacji wymaga bezwzglęnej, uprzedniej, pisemnej zgody Dyrektora i kierownika odnośej komórki organizacyjnej.

3. Wprowadzenie osób postronnych na wystawy Muzeum poza godzinami otwarcia Muzeum wymaga zgody Dyrektora lub jednego z Zastęców Dyrektora, w przypadku zastęstwa za Dyrektora, oraz kierownika dział lub kuratora wystawy i moż sięodbyćtylko w obecnośi zezwalająego na otwarcie wystawy lub innego upoważionego przez niego pracownika a takż musi byćodnotowane wraz z nazwiskami osób, którym wystawa jest udostęniana.

4. Ruch osób z zewnąrz w obręie Muzeum podlega śisłj rejestracji i ewidencjonowaniu przez ochronęMuzeum.

§ 40.

1. Pracownicy Muzeum mająobowiąek zachowywania w tajemnicy wszelkich informacji mogąych narazićna szkodęinteres Muzeum, a w szczególnośi spraw dotycząych systemów zabezpieczająych, wejśćdo Muzeum, do sal ekspozycyjnych, magazynów, rozmieszczenia zbiorów, transportu obiektów muzealnych, słż dozoru, wartośi zbiorów i cen (w tym cen zakupu).

2. Wszystkie jednostki organizacyjne Muzeum mająobowiąek współracy w zakresie wspólnych statutowych przedsięzięć projektów, inicjatyw i zadań

§ 41.

1. Pracownicy Muzeum stanowiąy grupęzawodowąmuzealników w rozumieniu art. 32 ust. 1 Ustawy o muzeach kierująsięw postęowaniu zawodowym zasadami ww. ustawy oraz „odeksu etyki ICOM dla muzeów”.

2. Muzealnicy nie mogąprowadzićw stosunku do Muzeum działlnośi konkurencyjnej lub rodząej konflikt interesów. Za działlnośćkonkurencyjnąuważ się

a) prowadzenie przedsięiorstwa we włsnym imieniu lub za pośednictwem osoby trzeciej prowadząej działlnośćtożamąlub zbliżnądo działlnośi statutowej Muzeum;

b) śiadczenie pracy na jakiejkolwiek podstawie, wystęowanie w charakterze agenta, pełomocnika, doradcy, czy prokurenta podmiotów prowadząych działlnośćanalogicznądo działlnośi statutowej Muzeum, a w szczególnośi kolekcjonerstwa;

c) prowadzenie handlu przedmiotami pozostająymi w zakresie zainteresowańMuzeum, podejmowania działńkolekcjonerskich, wykonywania ekspertyz i wycen przedmiotów innych niżz ramienia Muzeum.

3. Pracownik moż wykonywaćekspertyzy i wyceny przedmiotów wyłąznie za zgodąDyrektora Muzeum, o ile wynikająz umów o współracy zawartych mięzy Muzeum a innym podmiotem prowadząym działlnośćanalogicznądo działlnośi Muzeum lub sąustawowo dozwolone. Zgoda taka obowiąuje na dany rok kalendarzowy i musi byćodnawiana z inicjatywy pracownika Muzeum.

4. Dopuszcza sięza zgodąDyrektora, i po zaopiniowaniu przez kierownika odpowiedniego dział, prowadzenie badańnaukowych na rzecz podmiotów prowadząych działlnośćkonkurencyjnąw stosunku do działlnośi Muzeum.

RozdziałV

Postanowienia końowe

§ 42.

1. Organizacjęi porząek pracy oraz zwiąane z tym obowiąki pracodawcy i pracowników okreśa Regulamin pracy Muzeum.

2. Pracownicy Muzeum wykonująswoje zadania zgodnie z ustalonym zakresem obowiąków.

25

 

3. Zmian w regulaminie organizacyjnym Muzeum dokonuje Dyrektor po zasięnięiu opinii Organizatora oraz opinii działjąych w Muzeum organizacji zwiąkowych i stowarzyszeńtwórców.

4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagająformy pisemnej pod rygorem nieważośi.

5. Załąznik do niniejszego Regulaminu stanowi graficzne ujęie struktury organizacyjnej.

§ 43.

1. Niniejszy regulamin wchodzi w żcie z dniem jego zatwierdzenia.

2. Z dniem wejśia w żcie niniejszego regulaminu traci moc obowiąująy dotychczas Regulamin Organizacyjny Muzeum nadany zarzązeniem Dyrektora nr 4/2013 z dnia 2013 r.