BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2015-04-24 15:06:23

Prezydent Miasta Gdańska

 

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406, zm. Dz. U. z 2014 r., poz. 423), § 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 154 poz. 1629), art. 30 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318; zm. Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz § 9 Statutu instytucji stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXII/668/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 roku,

 

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko dyrektora instytucji kultury:
Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

z siedzibą przy ul. Długiej 46/47, 80-831 Gdańsk

 

Termin składania wniosków – do 29 maja 2015 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać:

 1. podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska;
 2. CV z fotografią, datą urodzenia, numerem telefonu, adresem do korespondencji oraz opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
 3. autorskie opracowanie koncepcji programowo-organizacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska na okres 3 do 7 lat, uwzględniającej możliwości budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych, w formie pisemnej oraz elektronicznej;
 4. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 5. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104, z późn. zm.);
 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska;
 8. odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, itp.);
 9. odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej oraz minimum trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z kulturą (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o obecnym zatrudnieniu, itp.);
 10. do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.

 

Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria:

Niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. korzystanie z pełni praw obywatelskich;
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 4. wykształcenie wyższe magisterskie;
 5. minimum 7-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z kulturą lub nauką, lub 3 lata prowadzenia działalności gospodarczej związanej z kulturą lub nauką;
 6. doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym ze środków unijnych;
 7. znajomość ustaw i przepisów związanych z zakresem działalności Muzeum (ustawa o muzeach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o ochronie zabytków);
 8. znajomość co najmniej jednego języka obcego.

Dodatkowe:

 1. wykształcenie w dziedzinie związanej z podstawową działalnością Muzeum (np. historia, historia sztuki, muzealnictwo, kulturoznawstwo, etnografia, konserwacja zabytków);
 2. stopień naukowy;
 3. ukończone studia podyplomowe, szkolenia, kursy w dziedzinie zarządzania;
 4. znajomość środowiska muzealnego;
 5. znajomość dodatkowych języków obcych.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, Nowe Ogrody 8/12, Biuro Prezydenta ds. Kultury, lub złożyć (adres jak wyżej), w terminie do 29 maja 2015 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

 

Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Muzeum udziela Biuro Prezydenta ds. Kultury, Referat Polityki Kulturalnej, Marcin Stąporek: tel. +58 323 6514; marcin.staporek@gdansk.gda.pl. Kandydat ma możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Muzeum po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci w kancelarii (tel. +58 767 91 28; kancelaria@mhmg.gda.pl).

 

Zakres głównych zadań dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska:

 1. zarządzanie Muzeum,
 2. kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej Muzeum,
 3. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
 4. pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych aniżeli Gmina Miasta Gdańska.

 

Rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w terminie do 30 czerwca 2015 roku.

Prezydent Miasta Gdańska podejmie decyzję o powołaniu dyrektora Muzeum najpóźniej do dnia 15 lipca 2015 roku. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie.

Dyrektor Muzeum zostanie powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska na czas określony, od 3 do 7 lat. Przewidywany termin objęcia stanowiska – 1 września 2015 r. Od decyzji Prezydenta nie przysługuje odwołanie.