BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2017-06-28 13:23:39

Rada Muzeum przy Muzeum Historycznym Miasta Gdańska działa na podstawie Ustawy z dnia
21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm., Statutu Muzeum Historycznego Miasta Gdańska nadanego Uchwałą nr XXXII/668/12 Rady Miasta Gdańska.

Rada Muzeum jest organem sprawującym nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa określonych w art. 1 ustawy o muzeach, a także ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego
z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.

Radę Muzeum Historycznego Miasta Gdańska na lata 2013-2017 powołał Prezydent Miasta Gdańska Zarządzeniem Nr 404/13 z dnia 29 marca 2013. Kadencja tej Rady upłynęła w kwietniu 2017 r.