BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2015-07-22 11:55:48

Prezydent Miasta Gdańska

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406, zm. Dz. U. z 2014 r., poz. 423), § 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 154 poz. 1629), art. 30 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318; zm. Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz § 9 Statutu instytucji stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXII/668/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 roku,

 OGŁASZA KONKURS

na stanowisko dyrektora instytucji kultury:
Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

z siedzibą przy ul. Długiej 46/47, 80-831 Gdańsk

Termin składania wniosków – do 11 września 2015 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać:

a. podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska;

b. CV z fotografią, datą urodzenia, numerem telefonu, adresem do korespondencji oraz opisem dotychczasowej pracy zawodowej;

c. autorskie opracowanie koncepcji programowo-organizacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska na okres 3 do 7 lat, uwzględniającej możliwości budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych, w formie pisemnej oraz elektronicznej;

d. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

e. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

f. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104, z późn. zm.);

g. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska;

h. odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, itp.);

i. odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej oraz minimum trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z kulturą lub nauką, bądź 3-letnie doświadczenie w kierowaniu projektem z dziedziny kultury lub nauki wymagającym kierowania zespołem ludzkim, bądź 3 lata prowadzenia działalności gospodarczej związanej z kulturą lub nauką (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o obecnym zatrudnieniu, itp.);

j. do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.

Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria:

Niezbędne:

a. obywatelstwo polskie;

b. korzystanie z pełni praw obywatelskich;

c. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

d. wykształcenie wyższe magisterskie;

e. minimum 7-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z kulturą lub nauką, bądź 3-letnie doświadczenie w kierowaniu projektem z dziedziny kultury lub nauki wymagającym kierowania zespołem ludzkim, bądź 3 lata prowadzenia działalności gospodarczej związanej z kulturą lub nauką;

f.  doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym ze środków unijnych;

g. znajomość ustaw i przepisów związanych z zakresem działalności Muzeum (ustawa o muzeach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o ochronie zabytków);

h. znajomość co najmniej jednego języka obcego.

Dodatkowe:

a. wykształcenie w dziedzinie związanej z podstawową działalnością Muzeum (np. historia, historia sztuki, muzealnictwo, kulturoznawstwo, etnografia, konserwacja zabytków);

b. stopień naukowy;

c. ukończone studia podyplomowe, szkolenia, kursy w dziedzinie zarządzania;

d. znajomość środowiska muzealnego;

e. znajomość dodatkowych języków obcych.

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, Nowe Ogrody 8/12, Biuro Prezydenta ds. Kultury, lub złożyć (adres jak wyżej), w terminie do 11 września 2015 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Muzeum udziela Biuro Prezydenta ds. Kultury, Referat Polityki Kulturalnej, Marcin Stąporek: tel. +58 323 65 14; marcin.staporek@gdansk.gda.pl. Kandydat ma możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Muzeum po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci w kancelarii (tel. +58 767 91 28; kancelaria@mhmg.gda.pl).

Zakres głównych zadań dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska:

a. zarządzanie Muzeum,

b. kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej Muzeum,

c. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

d. pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych aniżeli Gmina Miasta Gdańska.

Rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w terminie do 9 października 2015 roku.

Prezydent Miasta Gdańska podejmie decyzję o powołaniu dyrektora Muzeum najpóźniej do dnia 15 października 2015 roku. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie.

Dyrektor Muzeum zostanie powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska na czas określony, od 3 do 7 lat. Przewidywany termin objęcia stanowiska – 1 listopada 2015 r.