BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2015-10-01 08:35:39

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska Nr 1397/15 z dnia 24 września 2015 roku, z dniem 1 października 2015 roku, powierza się panu dr inż. Grzegorzowi Szychlińskiemu, obowiązki dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska do czasu powołania nowego dyrektora tej instytucji kultury. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska do wglądu w zakładce -  zarządzenia

Dyrektor MHMG – dr inż. Grzegorz Szychliński
Z-ca Dyrektora MHMG ds. ochrony dziedzictwa kulturowego
Z-ca Dyrektora MHMG ds. ekonomicznych – mgr Mariusz Lewandowski
Z-ca Dyrektora MHMG ds. administracyjnych – inż. Lidia Rogaczewska

Dyrektor MHMG:

 

 • stoi na czele Muzeum,
 • reprezentuje Muzeum na zewnątrz,
 • sprawuje ogólne kierownictwo nad wszystkimi aspektami działalności Muzeum,
 • odpowiada za zgodność działalności Muzeum ze statutem i wszystkimi aktami prawnymi wyższego rzędu regulującymi pracę Muzeum,
 • wraz z głównym księgowym lub osobą przez niego upoważnione podpisuje w imieniu Muzeum zobowiązania majątkowe i decyzje finansowe,
 • posiada wyłączne prawo do zawierania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • programuje kierunki rozwoju działalności merytorycznej,
 • inicjuje tworzenie zespołu naukowego o stosownych kwalifikacjach zawodowych,
 • inspiruje pozyskiwanie eksponatów,
 • projektuje i zatwierdza plany nowych zamierzeń ekspozycyjnych oraz nadzoruje ich scenariusze,
 • nadzoruje bezpośrednio funkcjonowanie podległych sobie Kancelarii, Działu Kadr, Działu Inwentarzy Muzealiów i Głównego Inwentaryzatora Zbiorów,
 • kieruje działalnością Muzeum przy pomocy trzech zastępców Dyrektora (Z-cy ds. ochrony dziedzictwa kulturowego, Z-cy ds. ekonomicznych, Z-cy ds. administracyjnych) powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta Gdańska.

 


Z-ca Dyrektora MHMG ds. ochrony dziedzictwa kulturowego:

 

 • nadzoruje funkcjonowanie wszystkich Oddziałów MHMG i Działu Sztuki, Działu Historii, Działu Konserwacji Zbiorów, Kuratora ds. Oddziałów, Samodzielnego Stanowiska ds. Organizacji Wystaw, Samodzielnego Stanowiska ds. Archeologicznych
 • nadzoruje całokształt spraw konserwatorskich Muzeum,
 • nadzoruje użytkowanie i techniczne funkcjonowanie carillonów Ratusza Głównego Miasta, kościoła św. Katarzyny i Carillonu Mobilnego Gdańsk,
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad Oddziałem Zegarów Wieżowych, jego działalnością podstawową, badaniami naukowymi, technicznym stanem eksponatów i sposobem ich użytkowania.

 


Z-ca Dyrektora MHMG ds. ekonomicznych:

 

 • nadzoruje funkcjonowanie Działu Finansowo-Księgowego, Działu Zamówień Publicznych, Działu Analizy Ekonomicznej i Marketingu, Działu Edukacji Promocji i PR-u, Pracowni Multimedialno-Informatycznej, Głównego Księgowego,
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad gospodarką finansową Muzeum,
 • czuwa nad prawidłowym stosowaniem w Muzeum ustawy o zamówieniach publicznych,
 • odpowiada za sporządzanie analizy ekonomicznej i marketingowej Muzeum,
 • przedstawia Dyrektorowi analizę marketingową z badania rynku,
 • odpowiada za pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

 


Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych:

 

 • nadzoruje funkcjonowanie Działu Remontów i Działu Administracyjno-Gospodarczego,
 • odpowiada  za  właściwą   ochronę  Muzeum,  zabezpieczenie   przeciwpożarowe oraz
 • zabezpieczenie Muzeum przed kradzieżą i włamaniem,
 • koordynuje całokształt spraw związanych z eksploatacją wszystkich budynków i obiektów Muzeum oraz posesji,
 • nadzoruje sprawy związane z remontami kapitalnymi i remontami bieżącymi obiektów Muzeum,
 • nadzoruje i koordynuje organizację uroczystości rządowych, samorządowych i innych
 • w obiektach Muzeum,
 • odpowiada za gospodarkę magazynową Muzeum,
 • nadzoruje archiwum Muzeum.

 •