BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2015-10-20 11:36:53

Kolegium Kustoszy jest organem o charakterze doradczym i opiniotwórczym, które zostało powołane Zarządzeniem Nr 19/2015 z dnia 16 września 2015 roku Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska z dniem 29 września 2015 roku powołuje Kolegium Kustoszy MHMG jako ciało doradcze           o charakterze stałym, które działało będzie zgodnie z poniższymi postanowieniami.

Do zakresu działania Kolegium należy w szczególności:

 1. Opiniowanie założeń programowych i planów pracy rocznych i wieloletnich
 2. Inicjowanie i opiniowanie zamierzeń merytorycznych Muzeum w dziedzinie zakupów i konserwacji muzealiów, wydawnictw, wystaw itd.
 3. Opiniowanie aktów prawnych dotyczących spraw merytorycznych
 4. Inicjowanie i opiniowanie planów współpracy z innymi placówkami kultury, nauki              i edukacji w kraju i z granicą
 5. Inicjowanie prac naukowych i dokumentacyjnych stanowiących przedmiot zainteresowania Muzeum
 6. Współpraca przy opracowywaniu projektu budżetu Muzeum, szczególnie w zakresie działań merytorycznych
 7. Omawianie planów zatrudnienia w Muzeum, reorganizacji pracy i przeszeregowania pracowników działalności podstawowej
 8. Omawianie zagadnień związanych z remontami budowli przynależnych do Muzeum, ochroną ekspozycji i eksponatów, ich przemieszczaniem i składowaniem w czasie.

 

W skład Kolegium wchodzą wszyscy kustosze MHMG. Dnia 16 września są to następujące osoby:

 1. Adamowicz Renata                                      Kustosz
 2. dr Bojaruniec-Król Ewa                               Kustosz
 3. Dargacz Janusz                                             Kustosz
 4. Grążawska Joanna                                        Kustosz
 5. Jastrzembska-Olkowska Izabela                  Kustosz
 6. Kryger Monika                                             Kustosz
 7. Dr Pudło Aleksandra                                   Kustosz dyplomowany
 8. Skulbaszewska Ludmiła                               Kustosz
 9. Sztykiel Ewa                                                Kustosz
 10. dr inż. Szychliński Grzegorz                        Kustosz dyplomowany
 11. dr Szymańska Ewa                                       Kustosz dyplomowany
 12. Szymański Wojciech                                    Kustosz
 13. dr Trupinda Janusz                                       Kustosz dyplomowany

Posiedzenia Kolegium zwołuje w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące, przewodniczący Kolegium, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, zawiadamiając członków co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.

 Dyrektor Muzeum jako przewodniczącą Kolegium Kustoszy wyznacza panią kustosz dyplomowaną dr Ewę Szymańską.

Z dniem 28 września 2015 roku powołuje się dr Katarzynę Darecką - Kustosz dyplomowany w skład Kolegium Kustoszy MHMG