BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2015-11-27 14:35:08

Gdańsk, dnia 27 listopada 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 - DZIAŁANIA 8.3 - MATERIALNE I NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE 

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska:

 • jako beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 – MATERIALNE I NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE;
 • w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;

 

ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WP 2014-2020 – Działania 8.3 - Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe.

 

Przedmiotem projektu jest prace konserwatorskie w Ratuszu Głównego Miasta oraz w Dworze Artusa w Gdańsku.

Celem projektu jest ochrona dziedzictwa materialnego i zwiększanie dostępności zabytków w ramach Drogi Królewskiej  – produktu turystycznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Działania zaplanowane do realizacji przez potencjalnego partnera powinny bezpośrednio przyczyniać się do osiągnięcia powyższego celu i wpływać na osiągnięcie wskaźnika rezultatu, którym jest wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.

Dopuszczalne rodzaje zadań zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 to:

 1. prace restauratorskie, prace konserwatorskie oraz adaptacja budynków, budowli i innych obiektów o znaczeniu historycznym (w tym obiektów archeologicznych, z wyłączeniem budynków administracji publicznej), nadanie im nowych ogólnodostępnych funkcji użytkowych kulturowych oraz turystycznych, w tym także zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń,

 2. prace restauratorskie, prace konserwatorskie oraz adaptacja zespołów fortyfikacyjnych oraz budowli obronnych i nadanie im nowych ogólnodostępnych funkcji użytkowych kulturowych oraz turystycznych,

 3. prace restauratorskie, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zabytkowych, ogólnodostępnych założeń parkowych oraz zabytków sztuki inżynieryjnej, kompleksowych założeń przemysłowych i folwarcznych wraz z nadaniem im nowych ogólnodostępnych funkcji kulturowych i turystycznych,

 4. prace restauratorskie, prace konserwatorskie zabytkowych budynków sakralnych stanowiących atrakcję turystyczną,

 5. kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą w ramach układów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków,

 6. udostępnianie zasobów kultury z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (w szczególności digitalizacja zasobów, tworzenie nowych treści cyfrowych).

   

  Do zadań i obowiązków partnera należeć będzie współpraca z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska – beneficjentem, w zakresie realizacji projektu. Od partnera oczekuje się:

 • możliwości wniesienia dodatkowego zadania do projektu, które będzie bezpośrednio lub pośrednio związane z celem i zakresem prac planowanych do realizacji w ramach projektu Muzeum Historycznego Miasta Gdańska;
 • możliwości sfinansowania zaproponowanego przez siebie zadania (mając na uwadze możliwość otrzymania refundacji w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych).

 

Preferowane będą podmioty prowadzące swoją działalność na terenie Gdańska.

 

Z podmiotem wybranym na partnera projektu zawarta zostanie umowa partnerska, w której szczegółowo określone zostaną obowiązki każdej ze stron umowy.

 

Wymagania dla kandydatów na partnera projektu:

 • status podmiotu spoza sektora finansów publicznych,

 • posiadanie odpowiednich zasobów rzeczowych, finansowych oraz ludzkich niezbędnych do realizacji zadań partnera projektu,

 • doświadczenie w działalności turystycznej, lub kulturalnej.

   

  Nabór prowadzony będzie w okresie od 27 listopada 2015 roku do 18 grudnia 2015 roku.

   

   

  Wymagane dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające status podmiotu i zakres jego działalności – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

 • oświadczenie (nr 1) dotyczące posiadania odpowiednich zasobów rzeczowych oraz ludzkich niezbędnych do realizacji zadań partnera projektu – oryginał,

 • oświadczenie (nr 2) dotyczące wartości brutto proponowanego zadania w PLN – oryginał,

 • oświadczenie (nr 3) poświadczające doświadczenie w działalności turystycznej lub kulturalnej – oryginał,

 • oświadczenie (nr 4) zawierające proponowany zakres zadania, które miałoby zostać zrealizowane w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia – oryginał.

   

  Przy wyborze Partnera oceniana będzie w szczególności:

 • zgodność celu działania potencjalnego Partnera z celami przedsięwzięcia,

 • zakres proponowanego zadania i stopień jego powiązania z pozostałymi elementami projektu planowanymi do realizacji przez beneficjenta,

 • oferowany wkład finansowy potencjalnego Partnera w realizację projektu,

 • doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,

 • lokalizacja proponowanego zadania.

   

  Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór partnerów na realizację projektu RPO WP 8.3” należy składać w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk, do dnia 18 grudnia 2015 r. do godz. 15.00. Publikacja wyników naboru nastąpi w dniu 21 grudnia 2015 r. o godz. 12.00.

  Wyniki będą publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

  www.bip.mhmg.pl

  Wybrany Partner zostanie poinformowany o wyniku naboru listownie.